Mẫu số 01/THKH: Tờ khai thuế khoán dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh Mẫu khai thuế khoán

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 46 KB
 • Lượt tải: 723
 • Ngày xuất bản: 28/02/2011
 • Ngày cập nhật: 24/07/2013

Giới thiệu

Mẫu số 01/THKH: Tờ khai thuế khoán dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính.

                                             

Mẫu số: 01/THKH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

TỜ KHAI THUẾ KHOÁN
(Dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh)

[01] Kỳ tính thuế: .............
[02] Lần đầu:                 [ ]         [03] Bổ sung lần thứ:              [ ]

[04] Tên người nộp thuế: ……………………………………......................................

[05] Mã số thuế: 

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: ............................... [08] Tỉnh/thành phố: .........................................

[09] Điện thoại:………….. [10] Fax: .......................... [11] Email: .................................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): ……………………………………..................................

[13] Mã số thuế: 

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: .....................................................

[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: .................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số ................................................. ngày ................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Doanh thu trung bình 1 tháng của năm trước
Dự kiến doanh thu trung bình 1 tháng năm nay
(1) (2) (3) (4)
1 Doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB:
-
   
2 Doanh thu của hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế TTĐB, không chịu thuế GTGT:
-
   
3 Doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT:
- Loại chịu thuế suất 5%:
+
- Loại chịu thuế suất 10%:
+
   

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….
Chứng chỉ hành nghề số: .......

Ngày ....... tháng ….... năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:

Trong mỗi loại doanh số, tùy theo đặc điểm kinh doanh tại địa phương, chi cục thuế hướng dẫn hộ thuế khoán khai chi tiết theo ngành hàng hóa, dịch vụ kinh doanh.

Thuế TNDN được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số, lao động nữ Thuế TNDN được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số, lao động nữ Mẫu khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế TNDN được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số, lao động nữ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28

Tài sản lưu động bàn giao Tài sản lưu động bàn giao

Tài sản lưu động bàn giao
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45

Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế Ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 09

Mẫu số 02-BH: Thẻ quầy hàng Mẫu số 02-BH: Thẻ quầy hàng Mẫu chứng từ kế toán bán hàng

Mẫu số 02-BH: Thẻ quầy hàng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 156
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán