Giấy đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Mẫu số: TP-LS-06

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Sở Tư pháp
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 29 KB
 • Lượt tải: 35
 • Ngày xuất bản: 14/06/2013
 • Ngày cập nhật: 25/07/2013

Giới thiệu

Giấy đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------- 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)................... 

Tên tôi là:..................................................................... Nam, nữ................................................

Sinh ngày........./........./....................

Chứng chỉ hành nghề luật sư số....................... Ngày cấp........../........../................................

Là thành viên Đoàn luật sư tỉnh (thành phố).........................................................................

đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân với các nội dung sau đây:

1. Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):.........................................................................................

Sinh ngày........./........./....................

Chứng minh nhân dân số:.................................. Ngày cấp........./........./.................................

Nơi cấp:.......................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.............................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..........................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2. Địa điểm giao dịch:................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Điện thoại:......................... Fax:......................... Email:...........................................................

3. Lĩnh vực hành nghề:..............................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định.

                                                                      Tỉnh (thành phố), ngày.... tháng.... năm.......

                                                                                             Luật sư

                                                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)

 Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Mẫu đơn trình báo công an Mẫu đơn trình báo công an

 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.316

Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 78

Sổ cung cấp thông tin lý lịch tư pháp Sổ cung cấp thông tin lý lịch tư pháp Ban hành theo Thông tư 16/2013/TT-BTP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP

Sổ cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

Mẫu biên bản kiểm kê Mẫu biên bản kiểm kê Dùng cho ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý

Mẫu biên bản kiểm kê
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 632

Tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế Tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế Biểu mẫu về sở hữu trí tuệ

Tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 07
Xem thêm Thủ tục hành chính