Giấy đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Mẫu số: TP-LS-06

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Sở Tư pháp
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 29 KB
 • Lượt tải: 33
 • Ngày xuất bản: 14/06/2013
 • Ngày cập nhật: 25/07/2013

Giới thiệu

Giấy đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------- 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)................... 

Tên tôi là:..................................................................... Nam, nữ................................................

Sinh ngày........./........./....................

Chứng chỉ hành nghề luật sư số....................... Ngày cấp........../........../................................

Là thành viên Đoàn luật sư tỉnh (thành phố).........................................................................

đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân với các nội dung sau đây:

1. Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):.........................................................................................

Sinh ngày........./........./....................

Chứng minh nhân dân số:.................................. Ngày cấp........./........./.................................

Nơi cấp:.......................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.............................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..........................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2. Địa điểm giao dịch:................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Điện thoại:......................... Fax:......................... Email:...........................................................

3. Lĩnh vực hành nghề:..............................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định.

                                                                      Tỉnh (thành phố), ngày.... tháng.... năm.......

                                                                                             Luật sư

                                                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)

 Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn

Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01

Tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế Tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế Biểu mẫu về sở hữu trí tuệ

Tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19

Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội Dùng cho hưởng tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp hàng tháng

Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26

Quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng do vết thương tái phát Quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng do vết thương tái phát Ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng do vết thương tái phát
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 08

Thủ tục xin visa nhập cảnh về Việt Nam Thủ tục xin visa nhập cảnh về Việt Nam

Thủ tục xin visa nhập cảnh về Việt Nam
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37

Mẫu đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí Mẫu đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí

Mẫu đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 846
Xem thêm Thủ tục hành chính