Công văn xin chuyển địa điểm hoạt động - kinh doanh

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 34 KB
 • Lượt tải: 619
 • Ngày xuất bản: 16/08/2013
 • Ngày cập nhật: 16/08/2013

Giới thiệu

Công văn xin chuyển địa điểm hoạt động - kinh doanh

CÔNG TY ……..
----------
 Số:…./CV-……

Về việc thay đổi địa điểm hoạt động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------- 

Hà Nội, ngày……tháng…….năm 20….

 Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội

-     Căn cứ biên bản họp của Ban lãnh đạo Công ty ngày.... tháng ......năm 20......;

-     Căn cứ vào quyết định của Ban Giám đốc Công ty ngày .... tháng ..... năm 20.......;

-     Căn cứ tình hình thực tế công ty.

Công ty chúng tôi xin được thông báo với Quý Sở nội dung sau:

Được sự cấp phép của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội Công ty CP mạng trực tuyến META chúng tôi đã thay đổi địa chỉ hoạt động của trụ sở chính như sau:

-     Địa chỉ cũ:…………………………………………..

-     Địa chỉ mới:……………………………………….

Điện thoại: 04 ........................ Fax: 04 .............................

Vậy xin thông báo tới Quý Sở được biết để thuận tiện cho quá trình giao dịch và hợp tác.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HCNS.

 

GIÁM ĐỐC

  

(ký tên, đóng dấu)

Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP

Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 169

Biên bản xét kỷ luật lao động Biên bản xét kỷ luật lao động

Biên bản xét kỷ luật lao động
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 870

Quá trình đóng bảo hiểm xã hội theo sổ bảo hiểm xã hội Quá trình đóng bảo hiểm xã hội theo sổ bảo hiểm xã hội Dùng cho chế độ tử tuất một lần đối với người đang tham gia, bảo lưu thời gian đóng BHXH

Quá trình đóng bảo hiểm xã hội theo sổ bảo hiểm xã hội
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37

Biểu mẫu Bảng chấm công Biểu mẫu Bảng chấm công

Biểu mẫu Bảng chấm công
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.242
Xem thêm Việc làm - Nhân sự