Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia

Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT
  • Đánh giá: 26
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 10.729

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 151
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search