Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 688 KB
 • Lượt tải: 4.662
 • Ngày xuất bản: 07/11/2012
 • Ngày cập nhật: 08/11/2012

Giới thiệu

BỘ XÂY DỰNG 
_______
Số: 2508/BXD - VP 
V/v: Công bố mẫu hợp 
đồng thi công xây dựng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007 

 

Kính gửi: - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ.

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.

- Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

- Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

Bộ Xây dựng công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc soạn thảo, đàm phán và quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo qui định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Mẫu hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình Mẫu hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình

Mẫu hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 345

Hợp đồng thuê đất Hợp đồng thuê đất

Hợp đồng thuê đất
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.698

Biên bản thỏa thuận Biên bản thỏa thuận Giữa các tổ chức bảo lãnh trong tổ hợp bảo lãnh phát hành trái phiếu

Biên bản thỏa thuận
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44

Mẫu hợp đồng tổng thầu EPC Mẫu hợp đồng tổng thầu EPC

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.196

Văn bản số 2508/BXD-VP Công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình Văn bản số 2508/BXD-VP Công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Văn bản số 2508/BXD-VP Công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 393

Biểu mẫu hợp đồng thuê nhà ở Biểu mẫu hợp đồng thuê nhà ở

 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.313

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.757
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý