Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 688 KB
 • Lượt tải: 4.634
 • Ngày xuất bản: 07/11/2012
 • Ngày cập nhật: 08/11/2012

Giới thiệu

BỘ XÂY DỰNG 
_______
Số: 2508/BXD - VP 
V/v: Công bố mẫu hợp 
đồng thi công xây dựng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007 

 

Kính gửi: - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ.

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.

- Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

- Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

Bộ Xây dựng công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc soạn thảo, đàm phán và quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo qui định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Hợp đồng dịch vụ an ninh Hợp đồng dịch vụ an ninh

Hợp đồng dịch vụ an ninh
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 129

Hợp đồng liên doanh Hợp đồng liên doanh

 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 719

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở công vụ Mẫu hợp đồng thuê nhà ở công vụ

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 123

Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc

 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.274

Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 103
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý