Bảng trích khấu hao tài sản cố định

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 22 KB
 • Lượt tải: 3.513
 • Ngày xuất bản: 22/12/2012
 • Ngày cập nhật: 22/12/2012

Giới thiệu

 Tên cơ sở:..................

Địa chỉ:.......................

Mã số thuế:..............

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

……………, ngày …… tháng …..năm ……….

BẢNG ĐĂNG KÝ
PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Kính gửi: …………………………………..

Căn cứ chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính, cơ sở kinh doanh chúng tôi đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp sau :

Phương pháp khấu hao đường thẳng:................

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh:....................

Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm:...............

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Mẫu đơn trình báo mất tài sản Mẫu đơn trình báo mất tài sản

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.918

Phiếu hướng dẫn Phiếu hướng dẫn

Phiếu hướng dẫn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36
Xem thêm Thủ tục hành chính