Luật số 44/2009/QH12 Luật số 44/2009/QH12 Luật giáo dục sửa đổi năm 2009

Luật số 44/2009/QH12
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.215

Luật số 08/2012/QH13 Luật số 08/2012/QH13 Luật Giáo dục Đại học

Luật số 08/2012/QH13
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.038

Luật số 44/2009/QH12 Luật số 44/2009/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

Luật số 44/2009/QH12
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 326

Quyết định 5850/2012/QĐ-BGDĐT Quyết định 5850/2012/QĐ-BGDĐT Phê duyệt nội dung và yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật dùng cho giáo dục mầm non

Quyết định 5850/2012/QĐ-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 252

Luật giáo dục đại học 2012 Luật giáo dục đại học 2012

Luật giáo dục đại học 2012
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 227

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 198

Thông tư số 02/2011/TT-BGDĐT Thông tư số 02/2011/TT-BGDĐT Ban hành quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục

Thông tư số 02/2011/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 148
Có tất cả 18 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search