Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế - mẫu số 08 MST

 • Đánh giá: (8 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 35 KB
 • Lượt tải: 16.973
 • Ngày xuất bản: 14/09/2013
 • Ngày cập nhật: 14/09/2013

Giới thiệu

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế - mẫu số 08 MST

TỜ KHAI
ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ

Tên đơn vị: .......................................................

Mã số thuế: ............................

Địa chỉ trụ sở chính: .........................................

Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu

(1)

Thông tin đăng ký cũ

(2)

Thông tin đăng ký mới

(3)

Chỉ tiêu 10:

Tổng số lao động

 

0

 

3

Đơn vị cam kết những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác.

 

..............,ngày..........tháng..........năm ............

     Lãnh đạo đơn vị/cá nhân
(ký, ghi họ tên chức vụ đóng dấu) 

Hướng dẫn

1. Cột (1): Chỉ tiêu ghi trên mẫu tờ khai đăng ký thuế.

2. Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.

3. Cột (3): Ghi chính xác chỉ tiêu mới thay đổi.

* Các chỉ tiêu ghi trên mẫu tờ khai đăng ký thuế :

Chỉ tiêu 1.Tên chính thức

Chỉ tiêu 2. Tên giao dịch

Chỉ tiêu 3: Địa chỉ trụ sở;

Chỉ tiêu 4. Địa chỉ nhận thông báo thuế

Chỉ tiêu 5. Quyết định thành lập

Chỉ tiêu 6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Chỉ tiêu 7. Đăng ký xuất nhập khẩu

Chỉ tiêu 8. Ngành nghề kinh doanh chính

Chỉ tiêu 9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu 10.Tổng số lao động

Chỉ tiêu 11.Vốn điều lệ

Chỉ tiêu 12.Tài khoản Ngân hàng, kho bạc

Chỉ tiêu 13.Loại hình kinh tế

Chỉ tiêu 14. Hình thức hạch toán về kết quả kinh doanh

Chỉ tiêu 15. Năm tài chính

Chỉ tiêu 16. Thông tin về đơn vị chủ quản

Chỉ tiêu 17.Thông tin chủ doanh nghiệp

Chỉ tiêu 18. Các loại thuế phải nộp

Chỉ tiêu 19. Thông tin về các đơn vị liên quan

Chỉ tiêu 20. Thông tin khác

Chỉ tiêu 21.Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (Nếu có)                            

                                                                 

Mẫu số S63-DN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm Mẫu số S63-DN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm Mẫu sổ sách kế toán thuế

Mẫu số S63-DN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29

Bảng thanh toán tiền lương (mẫu 2) Bảng thanh toán tiền lương (mẫu 2)

Bảng thanh toán tiền lương (mẫu 2)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.219

Bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn Bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.889

Mẫu đơn đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài Mẫu đơn đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài Mẫu đơn đăng ký

Mẫu đơn đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 70

Mẫu số 01-6/GTGT: Bảng phân bổ thuế GTGT Mẫu số 01-6/GTGT: Bảng phân bổ thuế GTGT Cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán

Mẫu số 01-6/GTGT: Bảng phân bổ thuế GTGT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 264

Mẫu số 03/ĐNHT: Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và …(tên vùng, lãnh thổ ký kết) Mẫu số 03/ĐNHT: Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và …(tên vùng, lãnh thổ ký kết) Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam

Mẫu số 03/ĐNHT: Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và …(tên vùng, lãnh thổ ký kết)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán