Tờ khai đăng ký khai tử

Giới thiệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI TỬ VÀ XOÁ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ

Kính gửi: ......................

Họ và tên người khai: .......................

Nơi thường trú/tạm trú: ......................

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu: ......................

Quan hệ với người đã chết: ......................

Đề nghị đăng ký khai tử và xoá đăng ký thường trú cho người có tên dưới đây:......................

Đúng hạn: ...................... Quá hạn: ......................

Họ và tên: ......................Giới tính: ......................

Ngày, tháng, năm sinh: ......................

Nơi sinh: ......................

Dân tộc: ...................... Quốc tịch: ......................

Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng trước khi chết: ......................

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu: ......................

Đã chết vào lúc: ……….….. giờ …….……. phút, ngày ……….. tháng …..…. năm

Nơi chết: ......................

Nguyên nhân chết: ......................

Đề nghị đăng ký khai tử và xoá đăng ký thường trú tại: ngày ……… tháng ………. năm

Cử người có họ và tên dưới đây làm chủ hộ: ......................

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Giấy khai sinh (bản sao) Giấy khai sinh (bản sao)

Giấy khai sinh (bản sao)
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.338

Tờ khai đăng ký việc nhận con Tờ khai đăng ký việc nhận con

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 391

Tờ khai đăng ký việc giám hộ Tờ khai đăng ký việc giám hộ

Tờ khai đăng ký việc giám hộ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 107

Bản khai nhân khẩu, hộ khẩu Bản khai nhân khẩu, hộ khẩu

Bản khai nhân khẩu, hộ khẩu
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.831

Thủ tục đăng ký khai tử Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký khai tử
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14

Hồ sơ điều chỉnh nhân thân Hồ sơ điều chỉnh nhân thân

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 59
Xem thêm Hôn nhân - Gia đình