Tờ khai đăng ký khai tử Biểu mẫu hành chính

Giới thiệu

Dowwnload.com.vn xin giới thiệu mẫu Tờ khai đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------****----------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI TỬ VÀ XOÁ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ

Kính gửi: ..............................................................................................................

Họ và tên người khai: ............................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: ..........................................................................................

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu: ......................................................................................

Quan hệ với người đã chết: ...................................................................................

Đề nghị đăng ký khai tử và xoá đăng ký thường trú cho người có tên dưới đây:.........

Đúng hạn: ............................................ Quá hạn: ...................................................

Họ và tên: .................................................................Giới tính: ..............................

Ngày, tháng, năm sinh: ...........................................................................................

Nơi sinh: ................................................................................................................

Dân tộc: ............................................ Quốc tịch: ....................................................

Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng trước khi chết: .......................................................

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu: ........................................................................................

Đã chết vào lúc: ……….….. giờ …….……. phút, ngày ……….. tháng …..…. năm

Nơi chết: .................................................................................................................

Nguyên nhân chết: ...................................................................................................

Đề nghị đăng ký khai tử và xoá đăng ký thường trú tại: ngày ……… tháng ………. năm

Cử người có họ và tên dưới đây làm chủ hộ: .............................................................

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị........................................................................... đăng ký.
Làm tại:............................ ngày ……… tháng ………. năm

    Xác nhận của UBND cấp xã                                                                Người khai                                         
nơi đăng ký khai tử và xoá đăng ký
               thường trú (1)                                                       

..................................................

..................................................

Ngày …….. tháng ....…năm …….    

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN                            

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Đơn xin ly hôn Đơn xin ly hôn Thủ tuc xin ly hôn

Đơn xin ly hôn
 • Đánh giá: 93
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41.786

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu đơn đăng ký giảm trừ gia cảnh

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.805

Văn bản nhận tài sản thừa kế Văn bản nhận tài sản thừa kế

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 631

Văn bản phân chia tài sản thừa kế Văn bản phân chia tài sản thừa kế

Văn bản phân chia tài sản thừa kế
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.305

Đơn xin nhận con nuôi Đơn xin nhận con nuôi

Đơn xin nhận con nuôi
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 772

Mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế Mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 219

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Dùng cho công dân cư trú ở nước ngoài

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.134

Tờ khai đăng ký kết hôn Tờ khai đăng ký kết hôn Thủ tục đăng ký kết hôn

Tờ khai đăng ký kết hôn
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.373

Tờ khai đăng ký việc nhận con Tờ khai đăng ký việc nhận con

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 642
Xem thêm Hôn nhân - Gia đình