Tờ khai đăng ký khai sinh

 • Đánh giá: (3 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Tư pháp
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 45 KB
 • Lượt tải: 2.110
 • Ngày xuất bản: 16/05/2013
 • Ngày cập nhật: 29/05/2013

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Kính gửi:(1)................................................................................

Họ và tên người khai: .........................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:(2)....................................................................................

Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:(3)....................................................................

Quan hệ với người được khai sinh:......................................................................

Đề nghị(1).............................................................................................đăng ký khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:...............................................................Giới tính:..............................

Ngày, tháng, năm sinh:............................................ (Bằng chữ:..........................

........................................................................................................................)

Nơi sinh:(4).........................................................................................................

Dân tộc:..................................................................Quốc tịch:............................

Họ và tên cha:....................................................................................................

Dân tộc:..............................Quốc tịch:...........................Năm sinh:.....................

Nơi thường trú/tạm trú:(2)..................................................................................

Họ và tên mẹ:....................................................................................................

Dân tộc:..............................Quốc tịch:...........................Năm sinh:.....................

Nơi thường trú/tạm trú:(2)..................................................................................

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: ……………………., ngày ........... tháng ......... năm ..............

 

Người đi khai sinh(5)
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

..........................................

Người cha
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

…………………………….

Người mẹ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

…………………………..

Đơn xin đi nước ngoài Đơn xin đi nước ngoài

Đơn xin đi nước ngoài
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 53

Đơn xét tuyển thăng hạng viên chức năm 2013 Đơn xét tuyển thăng hạng viên chức năm 2013 Biểu mẫu Giáo dục và Đào tạo

Đơn xét tuyển thăng hạng viên chức năm 2013
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 170

Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức

 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.250

Đơn xin nghỉ học Đơn xin nghỉ học

Đơn xin nghỉ học
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.496

Mẫu giấy mời họp phụ huynh Mẫu giấy mời họp phụ huynh Biểu mẫu GD-ĐT

Mẫu giấy mời họp phụ huynh
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.877

Mẫu đăng kí học ghép (cho đăng kí học ghép, học lại, học hè theo học phần niên chế) Mẫu đăng kí học ghép (cho đăng kí học ghép, học lại, học hè theo học phần niên chế)

Mẫu đăng kí học ghép (cho đăng kí học ghép, học lại, học hè theo học phần niên chế)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo