Tờ khai đăng ký khai sinh tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Tư pháp
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 59 KB
 • Lượt tải: 148
 • Ngày xuất bản: 03/06/2013
 • Ngày cập nhật: 24/07/2013

Giới thiệu

Tờ khai đăng ký khai sinh tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (dùng cho cả trường hợp khai sinh quá hạn) là tờ khai dành cho người cha hoặc người mẹ là người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài, tới cơ quan đại diện của Việt Nam ở quốc gia đó để khai báo và làm giấy khai sinh cho con.... kể cả trường hợp đã quá thời gian...

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness

----------------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH
APPLICATION FORM FOR BIRTH REGISTRATION
(dùng tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài)
(at diplomatic missions and consular posts of Viet Nam))
(Áp dụng cho cả trường hợp đăng ký khai sinh quá hạn)
(For both intime and late registration)

Kính gửi (To) (1)..................................................................................................................

Họ và tên người khai (Full name of the informant):................................................................

Nơi thường trú/tạm trú (Permanent or temporary address): (2)...................................................

.....................................................................................................................................................

Số Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (Number of Passport/Travel document): (3).......................

Quan hệ với người được khai sinh (relationship to the child):..............................................................

Đề nghị (I hereby request) (1)............................................................. đăng ký khai sinh cho người có tên dưới đây (birth registration for the child with the following information):

Họ và tên (Full name):................................................................... Giới tính (Gender):...................................

Ngày, tháng, năm sinh (Date of birth):...................................... Bằng chữ (in words):...............................

....................................................................................................................................................)

Nơi sinh (Place of birth): (4)...........................................................................................................

Dân tộc (Ethnic group):.........................................Quốc tịch (Nationality):......................................

(5).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình (I hereby certity that, to the best of my knowledge and belief, the statements provided here are true and correct. I am fully liable for the statements).

Làm tại (Done at):..............................., ngày (day) .............  tháng (month) ......... năm (year)......................

 

Người đi khai sinh (Informant) (6)
(Ký và ghi rõ họ tên)
Signature and full name 

………………………………

 Người cha (Father)
(Ký và ghi rõ họ tên)
Signature and full name

……………………………..

Người mẹ (Mother)
(Ký và ghi rõ họ tên)
Signature and full name 

…………………………. 

Chú thích/Note:

(1) Ghi rõ tên Cơ quan đại diện/Write name of the diplomatic missions and consular posts of Vietnam.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú/Write the permanent address and cross out phrase “temporary address”, otherwise cross out “permanent address” and write temporary address.

(3) Nếu ghi theo số Hộ chiếu, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên, số giấy tờ và gạch cụm từ “Hộ chiếu”/Please write the number of Passport, cross out phrase “Travel document”, otherwise write the name and the number of travel document and cross out phrase “Number of Passport”.

(4) Trường hợp trẻ em được sinh ra ở nước ngoài thì ghi theo tên thành phố, tên nước nơi trẻ em đó được sinh ra (ví du: Luân Đôn, Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ai-len; Bec-lin, Cộng hòa liên bang Đức)/If the child was born overseas, please write the name of the city, the country where the child was born (eg: London, United Kingdom; Berlin, Federal Republic of Germany).

(5) Trong trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, còn người kia là người nước ngoài và cha mẹ thống nhất lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con thì ghi như sau: “Chúng tôi cùng thống nhất lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con”/If the child's mother or child's father is Vietnamese and they both choose the Vietnamese nationality for the child, please write “We have consented to choose the Vietnamese nationality for the child”.

(6) Chỉ cần thiết trong trường hợp người đi khai sinh không phải là cha, mẹ/Only in case of the informant is not father or mother of the child. 

Biên bản họp dòng họ Biên bản họp dòng họ

Biên bản họp dòng họ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 356

Văn bản nhận tài sản thừa kế Văn bản nhận tài sản thừa kế

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 390

Hồ sơ điều chỉnh nhân thân Hồ sơ điều chỉnh nhân thân

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 59

Biên bản ghi nhận tự nguyện ly hôn và hòa giải thành Biên bản ghi nhận tự nguyện ly hôn và hòa giải thành

Biên bản ghi nhận tự nguyện ly hôn và hòa giải thành
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 192

Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 64

Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi Theo Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 64

Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi

Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 184

Mẫu tờ khai hủy bỏ di chúc Mẫu tờ khai hủy bỏ di chúc

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 149
Xem thêm Hôn nhân - Gia đình