Thủ tục xử lý đơn thư

Giới thiệu

Hướng dẫn thủ tục xử lý đơn thư như sau: 

1. Trình tự thực hiện

 
Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành:

Sau khi nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, Thanh tra xem xét phân loại nội dung đơn vào sổ theo dõi và xử lý đơn thư. Tiến hành các biện pháp xử lý như sau:

a) Nếu không thuộc thẩm quyền:

- Lập phiếu trả đơn hoặc phiếu hướng dẫn công dân và thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nạido cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chuyển đến (nếu là đơn khiếu nại).

- Giấy chuyền đơn tố cáo và thông báo về việc chuyền đơn tố cáo (nếu là đơn tố cáo).

b) Nếu thuộc thẩm quyền:

- Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại và quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại (nếu là đơn khiếu nại).

- Thông báo thụ lý giải quyết tố cáo và quyết định về việc xác minh nội dung đơn tố cáo (nếu là đơn tố cáo).

 

2. Cách thức thực hiện

Nêu rõ cách thức thực hiện:

Thanh tra tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét phân loại nội dung đơn và tiến hành xử lý đơn. Nếu không thuộc thẩm quyền:

- Lập phiếu trả đơn khiếu nại (theo mẫu 33). Lập phiếu hướng dẫn (theo mẫu 36). Thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chuyển đến (theo mẫu 34 QĐ 1131/2007/QĐTTCP).

- Lập giấy chuyển đơn tố cáo (theo mẫu số 47), thông báo về việc chuyển đơn tố cáo (theo mẫu số 48 QĐ 1131/2008/QĐ-TTCP).

- Thông báo thụ lý giải quyết tố cáo (theo mẫu 50) và quyết định về việc xác minh nội dung đơn tố cáo (theo mẫu 51 QĐ 1131/2008/QĐ-TCCP)

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Sổ theo dõi tiếp nhận và xử lý đơn thư.

- Các văn bản về xử lý đơn.

- Nếu không thuộc thẩm quyền:

+ Là đơn khiếu nại: Phiếu trả đơn khiếu nại hoặc phiếu hướng dẫn và thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chuyển đến.

+ Là đơn tố cáo: Giấy chuyển đơn tố cáo hoặc thông báo về việc chuyển đơn tố cáo.

- Nếu thuộc thẩm quyền:

+ Là đơn khiếu nại: Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại, phiếu đề xuất xử lý đơn, quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại.

+ Là đơn tố cáo: Thông báo thụ lý giải quyết tố cáo và quyết định về việc xác minh nội dung đơn tố cáo.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết

- 10 ngày.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

- Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: phòng Thanh tra.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Thanh tra.

 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Quyết định hành chính.

- Văn bản chấp thuận.

8. Lệ phí:

- Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 (Luật sửa đổi bổ sung ngày 15/6/2004 và ngày 29/11/2005).

- Nghị định 136/NĐ-CP ngày 14/11/2006.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008. 

 Kích vào nút tải về để tải về thủ tục, mẫu đơn và các căn cứ pháp lý này

Giấy ủy quyền (cá nhân) Giấy ủy quyền (cá nhân) Biểu mẫu Giấy ủy quyền cá nhân

Giấy ủy quyền (cá nhân)
 • Đánh giá: 173
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 123.009

Đơn ghi nợ tiền sử dụng đất Đơn ghi nợ tiền sử dụng đất

Đơn ghi nợ tiền sử dụng đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.135

Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.390

Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường Mẫu văn bản

Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 319

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức Biểu mẫu công nhân viên chức

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.804

Mẫu Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm Mẫu Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm Mẫu đơn đăng ký

Mẫu Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 81

Mẫu đơn đăng ký chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn Mẫu đơn đăng ký chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn Mẫu đơn đăng ký

Mẫu đơn đăng ký chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52

Mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp Mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp Mẫu văn bản

Mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 56

Bảng kê 611 - Hồ sơ xác nhận trợ cấp BHXH 1 lần Bảng kê 611 - Hồ sơ xác nhận trợ cấp BHXH 1 lần Mẫu hồ sơ

Bảng kê 611 - Hồ sơ xác nhận trợ cấp BHXH 1 lần
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 165
Xem thêm Thủ tục hành chính