Thông tư số 117/2010/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 592 KB
 • Lượt tải: 325
 • Ngày xuất bản: 05/08/2010
 • Ngày cập nhật: 11/12/2012

Giới thiệu

Thông tư số 117/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. 

BỘ TÀI CHÍNH

----------------------

Số: 117/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

                    Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
----------------------------------

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QHngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu như sau:

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Thông tư này quy định cơ chế tài chính áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu bao gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc các Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công ty mẹ của các Tập đoàn, Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định chuyển đổi, phê duyệt điều lệ tổ chức hoạt động (sau đây gọi tắt là Công ty). Thông tư này không áp dụng đối với các tổ chức tín dụng và kinh doanh xổ số.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Công văn 7019/NHNN-QLNH Công văn 7019/NHNN-QLNH Về việc chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng

Công văn 7019/NHNN-QLNH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45

Công văn 5980/2012/BNN-TC Công văn 5980/2012/BNN-TC Chuyển số dư nguồn kinh phí không thường xuyên, không tự chủ năm 2012 sang 2013

Công văn 5980/2012/BNN-TC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 96

Thông tư số 173/2010/TT-BTC Thông tư số 173/2010/TT-BTC Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt

Thông tư số 173/2010/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 130

Công văn 876/TTg-KTN Công văn 876/TTg-KTN Tình hình đấu thầu năm 2012

Công văn 876/TTg-KTN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 64

Công văn 01/2012/BNN-TCLN Công văn 01/2012/BNN-TCLN Sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020

Công văn 01/2012/BNN-TCLN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 51

Thông tư số 75/2010/TT-BTC Thông tư số 75/2010/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán ngân sách Nhà nước

Thông tư số 75/2010/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39

Thông tư số 45/2008/TT-BTC Thông tư số 45/2008/TT-BTC Hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh

Thông tư số 45/2008/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18
Xem thêm Tài chính - Ngân hàng