Thông tư hướng dẫn một số nội dung của quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 195 KB
 • Lượt tải: 17
 • Ngày xuất bản: 10/02/2011
 • Ngày cập nhật: 09/11/2012

Giới thiệu

Thông tư số 17/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn một số nội dung của quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí.

BỘ TÀI CHÍNH

___________

Số 17/2011/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

                          Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2011

 THÔNG TƯ 

hướng dẫn một số nội dung của quy chế trích lập,

quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí

_________________________ 

- Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

- Căn cứ Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ ban hành quy chế tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Nghị định số 44/2010/NĐ-CP ngày 20/4/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều về quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ;

- Căn cứ Nghị định số 115/2009/NĐ-CP ngày 24/12/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 48/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí và Quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí ban hành kèm theo Nghị định số 34/2001/NĐ-CP;

- Căn cứ Quyết định số 143/2008/QĐ-TTg ngày 29/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí;

Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng cho các dự án điều tra cơ bản, tìm kiếm thăm dò dầu khí đủ điều kiện quy định tại Điều 4 quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí ban hành kèm theo Quyết định số 143/2008/QĐ-TTg ngày 29/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ do Công ty mẹ, các công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện (sau đây gọi tắt là dự án) theo các hình thức dưới đây:

1. Dự án do Công ty mẹ là chủ đầu tư và trực tiếp triển khai thực hiện hoặc giao cho công ty con thực hiện thông qua hợp đồng dịch vụ;

2. Dự án do Công ty mẹ hoặc các công ty con trực tiếp điều hành hoặc tham gia góp vốn theo hình thức hợp đồng dầu khí.

Điều 2. Đối với dự án do Công ty mẹ là chủ đầu tư và trực tiếp triển khai thực hiện hoặc giao cho công ty con thực hiện thông qua hợp đồng dịch vụ:

Việc tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán thực hiện theo quy định tại Điều 8 Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí ban hành kèm theo Quyết định số 143/2008/QĐ-TTg ngày 29/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó:

1. Tạm ứng: Căn cứ vào kế hoạch sử dụng Quỹ đã được Hội đồng thành viên Tập đoàn phê duyệt; khối lượng công việc thực hiện và dự toán chi tiết của dự án được phê duyệt; Hợp đồng dịch vụ đã ký kết với công ty con (trường hợp giao cho công ty con thực hiện), Tổng giám đốc Tập đoàn quyết định mức tạm ứng cho từng lần nhưng tổng giá trị của các lần tạm ứng tối đa không vượt quá 90% tổng dự toán của dự án được phê duyệt.

2. Nghiệm thu: Khi kết thúc giai đoạn, kết thúc dự án hoặc dự án dừng thi công theo quyết định của cấp có thẩm quyền, Tổng giám đốc Tập đoàn chỉ đạo lập báo cáo nghiệm thu trình Hội đồng nghiệm thu Tập đoàn. Thành phần Hội đồng nghiệm thu do Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn quyết định và chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên Tập đoàn và trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của kết quả nghiệm thu. 

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đào tạo lái xe cơ giới đường bộ Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đào tạo lái xe cơ giới đường bộ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 43

Công văn 8838/VPCP-QHQT Công văn 8838/VPCP-QHQT Đàm phán với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về Hiệp định vay cho Dự án "Quỹ hỗ trợ chuẩn bị và khởi động dự án"

Công văn 8838/VPCP-QHQT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12

Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC Về việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan Nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước

Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 784

Thông tư quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam Thông tư quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam

Thông tư quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26

Quyết định 369/QĐ-TTg Quyết định 369/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định 369/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 161

Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12

Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.011
Xem thêm Tài chính - Ngân hàng