Quyết định số 759/QĐ-TTG Về việc thay đổi thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

Giới thiệu

Quyết định số 759/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thay đổi thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

----------------------

Số: 759/QĐ-TTG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

                    Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi thành viên
Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia
______

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Quyết định số 175/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 176/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế làm việc của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2642/BKH-TCCB ngày 21 tháng 4 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia thay thế ông Trương Văn Đoan.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thủ trưởng các cơ quan liên quan, các thành viên của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các PTTg;
- NHNNVN, UBGSTCQG;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TCCV, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3).

 THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng 

 

Quyết định số 1379/QĐ-TTG Quyết định số 1379/QĐ-TTG Về việc ông Phạm Quang Hưng, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội nghỉ hưu

Quyết định số 1379/QĐ-TTG
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 10

Quyết định số 1378/QĐ-TTG Quyết định số 1378/QĐ-TTG Về việc bà Hoàng Minh Nguyệt, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nghỉ hưu

Quyết định số 1378/QĐ-TTG
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 11
Xem thêm Cơ cấu tổ chức