Quyết định số 57/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2004 - 2011

Giới thiệu

Quyết định số 57/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2004 - 2011. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 57/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2004 - 2011
-------------------- 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định 107/2004/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu Thành viên Ủy ban nhân dân các cấp;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 4666/TTr-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2004 - 2011 như sau:

1. Các Phó Chủ tịch:

- Ông Dương Thời Giang vì lý do sức khỏe;

- Ông Hứa Văn Mạnh để nghỉ hưu theo chế độ;

- Ông Nguyễn Văn Thanh để nhận nhiệm vụ mới.

2. Ủy viên:

- Ông Dương Văn Hiền, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (5b).
THỦ TƯỚNG 

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Quyết định số 1379/QĐ-TTG Quyết định số 1379/QĐ-TTG Về việc ông Phạm Quang Hưng, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội nghỉ hưu

Quyết định số 1379/QĐ-TTG
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 10

Quyết định số 1378/QĐ-TTG Quyết định số 1378/QĐ-TTG Về việc bà Hoàng Minh Nguyệt, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nghỉ hưu

Quyết định số 1378/QĐ-TTG
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 11
Xem thêm Cơ cấu tổ chức