Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND Quy định về chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố

Giới thiệu

Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Quy định về chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố. 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------------------- 

Số: 28/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Quy định về chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng
trên địa bàn Thành phố
------------------- 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;

Xét đề nghị của Liên Sở: Lao động Thương binh và Xã hội - Tài chính tại Tờ trình số 446/TTr-LĐTBXH-TC ngày 05/4/2010 và Tờ trình số 867/TTr-LĐTBXH-TC ngày 16/6/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành cơ chế hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hà Nội như sau:

I. Hỗ trợ chi phí hỏa táng và chi phí vận chuyển:

1. Đối tượng:

1.1. Toàn bộ người dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội được hỗ trợ kinh phí khi hỏa táng tại các cơ sở hỏa táng của Hà Nội.

1.2. Đối tượng người có công đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; các đối tượng xã hội đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các Trung tâm bảo trợ xã hội, Trung tâm điều trị bệnh nhân HIV của Thành phố; Người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ không có người thân, chết trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Mức hỗ trợ:

2.1. Chi phí hỏa táng:

- Đối với thi hài người lớn: 3.000.000 đ/trường hợp hỏa táng.

- Đối với thi hài trẻ em dưới 6 tuổi: 1.500.000 đ/trường hợp hỏa táng.

2.2. Chi phí vận chuyển:

- Đối với khu vực nội thành: 500.000 đồng/1trường hợp hỏa táng.

- Đối với khu vực ngoại thành: 1.000.000 đồng/1 trường hợp hỏa táng.

3. Thời gian hỗ trợ:

- Đối với đối tượng quy định tại điểm 1.1 Mục I: hỗ trợ trong 3 năm (2010 - 2012).

- Đối với đối tượng quy định tại điểm 1.2 Mục I: Từ năm 2010.

II. Hỗ trợ các chi phí khác:

1. Đối tượng:

1.1. Thuộc hộ nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi.

1.2. Các đối tượng người có công đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; các đối tượng xã hội đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm điều trị bệnh nhân HIV của Thành phố; Người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ không có người thân, mất trên địa bàn Thành phố.

2. Nội dung và mức hỗ trợ: gồm áo quan hỏa táng và túi đồ khâm niệm, quản lý lưu giữ bình tro theo giá thấp nhất của Ban phục vụ lễ tang tại thời điểm thanh toán.

3. Thời gian hỗ trợ:

- Đối với đối tượng tại điểm 1.1 Mục II: Hỗ trợ trong 3 năm (2010 - 2012).

- Đối với đối tượng tại điểm 1.2 Mục II: Từ năm 2010.

III. Nguồn kinh phí: Ngân sách Thành phố đảm bảo

Ngoài ra, khuyến khích các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn có chính sách hỗ trợ thêm cho đối tượng của địa phương.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Lao động - Thương binh Xã hội chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định tại Quyết định này trên địa bàn Thành phố.

2. Giao Sở Tài chính cân đối, bố trí ngân sách hàng năm bảo đảm thực hiện chính sách khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố.

3. Giao UBND các Quận, Huyện, Thị xã xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện hoả táng hàng năm và phương án thực hiện hỗ trợ hỏa táng cụ thể báo cáo UBND thành phố phê duyệt.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư Tài chính; Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Thị xã; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Đ/c PVP Đỗ Đình Hồng;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ TP;
- Website Chính phủ;
- Trung tâm Công báo TP;
- Các Phòng: LĐ, KT, TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)
Phí Thái Bình

Quyết định 1457/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí khẩn cấp để xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Lô tỉnh Phú Thọ Quyết định 1457/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí khẩn cấp để xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Lô tỉnh Phú Thọ Quyết định năm 2012

Quyết định 1457/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí khẩn cấp để xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Lô tỉnh Phú Thọ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25

Quyết định 1454/QĐ-TTg về xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương Quyết định 1454/QĐ-TTg về xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương Quyết định năm 2012

Quyết định 1454/QĐ-TTg về xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19

Quyết định 1456/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016 Quyết định 1456/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016 Quyết định năm 2012

Quyết định 1456/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

Quyết định 1468/QĐ-TTg năm 2012 hỗ trợ gạo cứu đói các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An Quyết định 1468/QĐ-TTg năm 2012 hỗ trợ gạo cứu đói các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An Quyết định năm 2012

Quyết định 1468/QĐ-TTg năm 2012 hỗ trợ gạo cứu đói các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22

Quyết định 1439/QĐ-TTg Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An đến 2020 Quyết định 1439/QĐ-TTg Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An đến 2020 Quyết định năm 2012

Quyết định 1439/QĐ-TTg Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An đến 2020
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 169

Quyết định 42/2012/QĐ-TTg Quyết định 42/2012/QĐ-TTg Về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

Quyết định 42/2012/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21

Công văn hướng dẫn chi trả phụ cấp, thù lao người đại diện phần vốn Nhà nước Công văn hướng dẫn chi trả phụ cấp, thù lao người đại diện phần vốn Nhà nước

Công văn hướng dẫn chi trả phụ cấp, thù lao người đại diện phần vốn Nhà nước
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 155

Công văn 13757/BTC-KHTC Công văn 13757/BTC-KHTC Về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2011 và 2012

Công văn 13757/BTC-KHTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34

Thông tư 42/2009/TT-BLĐTBXH Thông tư 42/2009/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với người lao động theo Nghị định 109/2008/NĐ-CP về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước

Thông tư 42/2009/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 82

Công văn về chế độ đối với người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01-01-1995 Công văn về chế độ đối với người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01-01-1995

Công văn về chế độ đối với người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01-01-1995
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 57
Xem thêm Chính sách