Quyết định số 1867/QĐ-TTG Về việc ông Nguyễn Hồng Trường thôi kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam

Giới thiệu

Quyết định số 1867/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ông Nguyễn Hồng Trường thôi kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 1867/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2010

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc ông Nguyễn Hồng Trường thôi kiêm giữ chức
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam
------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét Tờ trình số 6709/TTr-BGTVT ngày 27 tháng 9 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải; Tờ trình số 3397/TTr-BNV ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải thôi kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam và ông Nguyễn Hồng Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: KTN, ĐMDN, VPBCS (5);
- Lưu: VT, TCCV. TĐT
THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tư liên tịch số 11/2010/TTLT-BTP-BNV Thông tư liên tịch số 11/2010/TTLT-BTP-BNV Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức

Thông tư liên tịch số 11/2010/TTLT-BTP-BNV
 • Phát hành: Bộ Nội vụ - Bộ Tư pháp
 • Thông tư liên tịch số 11/2010/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 69 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27

Quyết định số 52/QĐ-TTG Quyết định số 52/QĐ-TTG Phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam

Quyết định số 52/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18

Quyết định số 113/QĐ-TTG Quyết định số 113/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004 - 2011

Quyết định số 113/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20
Xem thêm Cơ cấu tổ chức