Quyết định số 1303/QĐ-BYT Về việc thành lập 05 Đoàn thanh tra, kiểm tra và xét nghiệm lưu động về vệ sinh, an toàn thực phẩm

Giới thiệu

Quyết định số 1303/QĐ-BYT của Bộ Y tế: Về việc thành lập 05 Đoàn thanh tra, kiểm tra và xét nghiệm lưu động về vệ sinh, an toàn thực phẩm.

BỘ Y TẾ
----------------
Số: 1303/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2008

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập 05 Đoàn thanh tra, kiểm tra và xét nghiệm lưu động về vệ sinh, an toàn thực phẩm

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ:

Căn cứ Nghị định 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế;

Căn cứ Công điện số 511/CĐ-TTg ngày 03/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm;

Theo đề nghị của ông Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường và Cục trưởng Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 05 Đoàn thanh tra, kiểm tra và xét nghiệm lưu động về vệ sinh, an toàn thực phẩm gồm các Ông (Bà) có tên trong phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Mỗi đoàn thanh tra, kiểm tra và xét nghiệm lưu động có nhiệm vụ:

1. Thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm và các cửa hàng kinh doanh ăn uống trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận đang có dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm,

2. Tổ chức xét nghiệm nhanh, cho kết quả tại chỗ về vi sinh và hóa, lý đối với thực phẩm, các phương tiện, trang thiết bị bảo quản, chứa đựng, vận chuyển, sơ chế, chế biến và các đồ dùng phục vụ ăn uống tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh và dịch vụ ăn, uống,

3. Thực hiện ngay các biện pháp xử lý nghiêm các cơ sở có kết quả xét nghiệm không đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt các cơ sở có thực phẩm hoặc các phương tiện, trang thiết bị, đồ dùng có phát hiện vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa vượt quá tiêu chuẩn cho phép của Bộ Y tế,

4. Thông báo ngay trên các phương tiện thông tin đại chúng các cơ sở có bằng chứng xét nghiệm không đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và các cơ sở bị xử phạt để người tiêu dùng có đầy đủ thông tin trong việc lựa chọn thực phẩm an toàn, đảm bảo vệ sinh,

5. Báo cáo kết quả của đoàn công tác hàng ngày bằng văn bản cho Cục An toàn vệ sinh thực phẩm để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Việc cử cán bộ tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra và xét nghiệm lưu động về vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ công tác phòng, chống dịch. Các Đoàn thanh tra, kiểm tra và xét nghiệm lưu động về vệ sinh an toàn thực phẩm tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Các Ông Chánh: Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; Cục trưởng các Cục: Quản lý Khám chữa bệnh, An toàn Vệ sinh Thực phẩm, Y tế Dự phòng và Môi trường; Viện trưởng các Viện: Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia, Dinh Dưỡng; Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe Trung ương, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan của Bộ Y tế và các Ông/ Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                                  BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu

Thông tư Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Thông tư Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Thông tư Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 80

Nghị định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập Nghị định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập

Nghị định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 128

Thông tư số 34/2012/TT-BNNPTNT Thông tư số 34/2012/TT-BNNPTNT Quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm

Thông tư số 34/2012/TT-BNNPTNT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 48

Thông tư số 12/2012/TT-BYT Thông tư số 12/2012/TT-BYT Ban hành quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm

Thông tư số 12/2012/TT-BYT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 50

Thông tư danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ Thông tư danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ

Thông tư danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 258

Thông tư hướng dẫn việc thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch Thông tư hướng dẫn việc thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch

Thông tư hướng dẫn việc thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Thông tư liên tịch hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế Thông tư liên tịch hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế

Thông tư liên tịch hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 415

Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.408

Quyết định về việc quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh Quyết định về việc quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh

Quyết định về việc quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31

Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT Hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước về giá thuốc dùng cho người

Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 170
Xem thêm Y tế - Sức khỏe