Quyết định số 118/2008/QĐ-TTG Ban hành quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa

Giới thiệu

Quyết định số 118/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 118/2008/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2008

 QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm
cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa
--------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 215/1999/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế tạm thời quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBQG Tìm kiếm Cứu nạn;
- BCĐ Phòng, chống lụt, bão Trung ương;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b). XH
THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tư 08/2013/TT-BTC Thông tư 08/2013/TT-BTC Về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch Nhà nước áp dụng cho hệ thống Thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS)

Thông tư 08/2013/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 379

Thông tư quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao Thông tư quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao

Thông tư quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15

Công văn 17164/2012/BTC-TCT Công văn 17164/2012/BTC-TCT Thuế giá trị gia tăng đối với khoản lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng

Công văn 17164/2012/BTC-TCT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 936

Thông tư hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch, thanh toán vốn sự nghiệp kinh tế Thông tư hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch, thanh toán vốn sự nghiệp kinh tế

Thông tư hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch, thanh toán vốn sự nghiệp kinh tế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 78

Thông tư số 137/2010/TT-BTC Thông tư số 137/2010/TT-BTC Quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản Nhà nước bán đấu giá

Thông tư số 137/2010/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 314

Công điện 02/CĐ-BTC Công điện 02/CĐ-BTC Quyết tâm thực hiện hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 được Quốc hội giao

Công điện 02/CĐ-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16
Xem thêm Tài chính - Ngân hàng