Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Số phức

Giới thiệu

ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ: SỐ PHỨC

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Số phức

z = a + ib với i2 = -1

a, b thuộc R

a là phần thực, b là phần ảo

Số phức liên hợp của z là: 

2. Modun

z = a + ib (a, b thuộc R)

Modun: 

3. Biểu diễn hình học: z = a + ib (a, b thuộc R)

M(a; b) là ảnh của z: modun của z

 là Argument của z, argz = φ

4. Dạng lượng giác

5. Các phép toán về số phức

6. Lũy thừa số phức

z = r(cosφ + isinφ)

zn = rn(cosnφ + isinnφ) công thức de Moirve

zn = rneinφ

7. Căn bậc n


B. ĐỀ THI

Bài 1: Đại học khối A năm 2011

Tìm tất cả các số phức z, biết z2 = |z|2 + z.

Giải:

Bài 2: Đại học khối A năm 2011

Tính modun của số phức z, biết: 

Giải:

Download tài liệu để xem chi tiết.

Xem thêm Phổ thông trung học