Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức

 • Đánh giá: (3 Đánh giá )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 120 KB
 • Lượt tải: 2.246
 • Ngày xuất bản: 25/12/2012
 • Ngày cập nhật: 25/12/2012

Giới thiệu

 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  TRƯỜNG:..............

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

……………, ngày …… tháng …..năm ……….

 NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ CÁN BỘ – CÔNG CHỨC
NĂM HỌC 20___ - 20___

Căn cứ điều 11 Nghị định 71 / 1998 / CP ngày 08 tháng 09 năm 1998 của Chính phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, trường học;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04 tháng 12 năm 1998 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và nội dung Hội nghị Cán bộ – Công chức trong cơ quan;

Căn cứ Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/03/2000 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;

Căn cứ Hướng dẫn 01/HD-TV ngày 02/01/1999 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ - Công chức;

Căn cứ các biên bản góp ý dự thảo Nhiệm vụ năm học 20….. – 20…… đã được Hội nghị Cán bộ – Công chức các tổ  thuộc …………..  thông qua ngày __ tháng __ năm ____;

Sau khi nghe các báo cáo, tham luận góp ý bổ sung, toàn thể Cán bộ–Công chức đơn vị nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị với các nội dung chính như sau :

I. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:

Phát huy những kết quả, thành tích và các kinh nghiệm của năm học 20__-20__, thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tiếp tục phát triển cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, từng bước thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa, thực hiện tốt chủ trương đổi mới nội dung và phương pháp dạy học; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp.Trong năm học 20    -20     đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1.  Nhiệm vụ 1:

(ghi các nội dung chính của Nhiệm vụ 1)

2.  Nhiệm vụ 2:

(ghi các nội dung chính của Nhiệm vụ 2)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.098

Đơn đề nghị cấp phép dạy thêm Đơn đề nghị cấp phép dạy thêm Dùng cho nhà trường

Đơn đề nghị cấp phép dạy thêm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 150

Mẫu Báo cáo tình hình lớp sinh viên Mẫu Báo cáo tình hình lớp sinh viên Biểu mẫu GD-ĐT

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 89

Đơn xin làm thẻ sinh viên Đơn xin làm thẻ sinh viên Biểu mẫu GD-ĐT

Đơn xin làm thẻ sinh viên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 08

Thủ tục nhập học Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Thủ tục nhập học Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Hệ chính quy

Thủ tục nhập học Đại học, Cao đẳng, Trung cấp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 420

Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH

Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 07
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo