Nghị định số 13/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 80 KB
 • Lượt tải: 51
 • Ngày xuất bản: 02/03/2012
 • Ngày cập nhật: 27/11/2012

Giới thiệu

Nghị định số 13/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Ban hành Điều lệ Sáng kiến. 

CHÍNH PHỦ

---------------
Số: 13/2012/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2012

NGHỊ ĐỊNH
Ban hành Điều lệ Sáng kiến
_______

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Điều lệ Sáng kiến.

Điều 2. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm giúp Chính phủ thực hiện chức năng thống nhất quản lý Nhà nước về hoạt động sáng kiến trong phạm vi cả nước.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế của cơ quan, địa phương mình quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2012, thay thế các quy định về sáng kiến của Điều lệ về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật - hợp lý hóa sản xuất và sáng chế ban hành kèm theo Nghị định số 31-CP ngày 23 tháng 01 năm 1981, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 84-HĐBT ngày 20 tháng 3 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)./. 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

(Đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 97

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 226

Nghị định 181/2013/NĐ-CP Nghị định 181/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo

Nghị định 181/2013/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 295

Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND Ban hành chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2020

Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23

Thông tư số 15/2012/TT-BCT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ Thông tư số 15/2012/TT-BCT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ

Thông tư số 15/2012/TT-BCT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15

Quyết định số 17/2011/QĐ-TTG ban hành quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ Quyết định số 17/2011/QĐ-TTG ban hành quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

Quyết định số 17/2011/QĐ-TTG ban hành quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 43

Quyết định số 43/2010/QĐ-TTG Quyết định số 43/2010/QĐ-TTG Về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Quyết định số 43/2010/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 43

Thông tư 130/2012/TT-BQP Thông tư 130/2012/TT-BQP Hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở bộ, ngành và địa phương năm 2013

Thông tư 130/2012/TT-BQP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 195
Xem thêm Lĩnh vực khác