Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 139,9 KB
 • Lượt tải: 1.841
 • Ngày xuất bản: 10/10/2012
 • Ngày cập nhật: 26/10/2012

Giới thiệu

Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo
vệ môi trường)

… (1) …
-------

Số: ...

V/v đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết
bảo vệ môi trường của Dự án “… (2) …”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

(Địa danh), ngày… tháng … năm ….....

Kính gửi: …..............................................................(3)

           Chúng tôi là: …....................................................................................… (1), Chủ Dự án: …............................................................ (2)

- Địa điểm thực hiện Dự án:................................................................................................................................................................

- Địa chỉ liên hệ: …..............................................................................................................................................................................

- Điện thoại: .........................................…; Fax: ...............................…; E-mail: …............................................................................

Xin gửi đến …................................................................................................… (3) những hồ sơ sau:

- 01 (một) báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu tư/phương án sản xuất – kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của Dự án;

- 05 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án bằng tiếng Việt.

Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết rằng:

Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định được trích lục và sử dụng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là đúng sự thực và đang có hiệu lực áp dụng.

Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đề nghị …................................................................. (3) xem xét, đăng ký và cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu …

… (4) …

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án;
(2) Tên đầy đủ của dự án;
(3) Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xác nhận đăng ký;
(4) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án.

Giấy xác nhận thu nhập Giấy xác nhận thu nhập

Giấy xác nhận thu nhập
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 624

Mẫu giới thiệu khách hàng Mẫu giới thiệu khách hàng

Mẫu giới thiệu khách hàng
 • Phát hành: Download
 • Biểu mẫu giới thiệu khách hàng
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 26 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 141

Biên bản hòa giải Biên bản hòa giải

Biên bản hòa giải
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 816

Thủ tục đăng ký sáng chế Thủ tục đăng ký sáng chế Thủ tục đăng kí quyền sở hữu công nghiệp

Thủ tục đăng ký sáng chế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15
Xem thêm Thủ tục hành chính