Mẫu tờ khai đề nghị cấp, đổi hộ chiếu phổ thông

 • Đánh giá: (12 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Công an
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 188 KB
 • Lượt tải: 13.424
 • Ngày xuất bản: 15/11/2012
 • Ngày cập nhật: 03/07/2013

Giới thiệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
-----------------------


TỜ KHAI
(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)

1. Họ và tên (viết chữ in hoa) .............................................................................. 2. Nam/Nữ

3. Sinh ngày ......tháng ..... năm...........Nơi sinh (tỉnh, TP)........................................

4. Giấy CMND số .................... (2) Ngày cấp ....../......./............Nơi cấp (tỉnh, TP).............................

5. Dân tộc ..................... 6. Tôn giáo..................................7. Số điện thoại.............

8. Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu)...............................................................

9. Địa chỉ tạm trú (nếu có)......................................................................................

10. Nghề nghiệp...................................11. Tên và địa chỉ cơ quan làm việc (nếu có).....................

12. Cha: họ và tên...................................................................................sinh ngày......./...../............

Mẹ: họ và tên.....................................................................................sinh ngày......./...../............

Vợ/chồng: họ và tên...........................................................................sinh ngày......./...../............

13. Hộ chiếu PT được cấp lần gần nhất (nếu có) số.........................................cấp ngày ....../...../...........

14. Nội dung đề nghị:(3) ................................

15. Con dưới 9 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu (nếu có):

Họ và tên (chữ in hoa).. ...................................................................Nam Nữ
Sinh ngày.......tháng.......năm............ Nơi sinh (tỉnh, TP).....................................................
Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên

Xác nhận
của Trưởng Công an xã/phường/ thị trấn (4)
hoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được ủy thác 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 
Làm tại ............. ngày ...... tháng ..... năm........
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Chú thích:
(1) Dán 01 ảnh vào khung, 01 ảnh vào mặt sau tờ khai.
(2) Nếu CMND có 9 số thì điền vào 9 ô đầu, gạch chéo 3 ô sau; nếu CMND có 12 số thì điền vào 12 ô.
(3) Ghi cụ thể: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu; cấp lại hộ chiếu; (do mất/ hết hạn/ tách cấp riêng hộ chiếu cho con) đề nghị điều chỉnh họ và tên, ngày tháng năm sinh, số giấy CMND trong hộ chiếu; đề nghị bổ sung con dưới 9 tuổi vào hộ chiếu của mẹ/cha; sửa đổi nơi sinh trong hộ chiếu; đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do).
(4) Trưởng Công an phường, xã thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường Bưu điện và trường hợp là trẻ em dưới 14 tuổi. Trường hợp ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó xác nhận.

Bảng kê hồ sơ Bảng kê hồ sơ

Bảng kê hồ sơ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 67

Biên bản về vi phạm hành chánh trong y tế Biên bản về vi phạm hành chánh trong y tế

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30

Danh sách thành viên công ty hợp danh Danh sách thành viên công ty hợp danh Biểu mẫu thành lập doanh nghiệp

Danh sách thành viên công ty hợp danh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19

Thủ tục cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài Thủ tục cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài

Thủ tục cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài

Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương thường xuyên Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương thường xuyên Ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH về quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn

Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương thường xuyên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44

Mẫu biên bản cuộc họp Mẫu biên bản cuộc họp

 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.788
Xem thêm Thủ tục hành chính