Mẫu số C70a-HD Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

Giới thiệu

Mẫu số C70a-HD: Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

Tên cơ quan (đơn vị):…………………..                                                                     Mẫu số: C70a- HD
Mã đơn vị:…………………………….....

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG  ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP NGHỈ DSPHSK 
SAU ĐIỀU TRỊ THƯƠNG TẬT, BỆNH TẬT DO TNLĐ- BNN

Tháng…..quý…..năm…….

Số hiệu tài khoản:………….……...……….mở tại:………….……………..……….................................
Tổng số lao động……..……...……………Trong đó nữ:………………..…………................................
Tổng quỹ lương trong (tháng) quý……………………....…………........…….……...............................

Số:……....…....

Mẫu số C70a-HD

Ghi chú: Trường hợp nghỉ tập trung phải ghi rõ địa chỉ cơ sở nghỉ và thời gian nghỉ từ ngày .....đến ngày.....

 

                                                                                                              Ngày……tháng…..năm……

                Người lập               Công đoàn cơ sở               Kế toán trưởng                 Thủ trưởng đơn vị

                (Ký, họ tên)                   (Ký, họ tên)                       (Ký, họ tên)                         (Ký, đóng dấu)

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Phiếu chuyển hồ sơ Phiếu chuyển hồ sơ Biểu mẫu về lĩnh vực Nội vụ

Phiếu chuyển hồ sơ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 149

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động Mẫu phụ lục hợp đồng lao động Biểu mẫu nhân sự

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.999

Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc Biểu mẫu nhân sự

Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.033
Xem thêm Việc làm - Nhân sự