Mẫu số C09-HD: Bảng thanh toán tiền thuê ngoài Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 32 KB
 • Lượt tải: 2.330
 • Ngày xuất bản: 15/06/2013
 • Ngày cập nhật: 28/06/2013

Giới thiệu

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài là chứng từ kế toán nhằm xác nhận số tiền đã thanh toán cho người được thuê để thực hiện những công việc không lập được hợp đồng, như: Thuê lao động bốc vác, thuê vận chuyển thiết bị, thuê làm khoán 1 công việc nào đó.... Chứng từ được dùng để thanh toán cho người lao động thuê ngoài.

Đơn vi:………..            

Bộ phận:……….

Mã đơn vị SDNS: ..........................

Mẫu số C09-HD
(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC
ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Số: ................
Nợ: ................
Có: ................

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI
(Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

Họ và tên người thuê:………………………………………………………………………………………………………………

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………………………………………………………………………………

Đã thuê những công việc sau để:…………………………. tại địa điểm ……………… từ ngày ……… đến ngày …………

STT Họ và tên người được thuê Địa chỉ hoặc số CM Nội dung hoặc tên công việc thuê Số công hoặc khối lượng công việc đã làm Đơn giá thanh toán Thành tiền Tiền thuế khấu trừ Số tiền còn lại được nhận Ký nhận
A B C D 1 2 3 4 5 E
                   
  Cộng x x x x        

Đề nghị………………. cho thanh toán số tiền:…………………………………………………………………………………………...

Tổng số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………………………………………………….

(Kèm theo ….. chứng từ kế toán khác) 

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ……. tháng …… năm ……..

Người duyệt
(Ký, họ tên)

Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế Ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 09

Biên bản tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế Biên bản tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế Biểu mẫu hướng dẫn về thuế

Biên bản tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán