Mẫu số C09-HD: Bảng thanh toán tiền thuê ngoài Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 32 KB
 • Lượt tải: 2.426
 • Ngày xuất bản: 15/06/2013
 • Ngày cập nhật: 28/06/2013

Giới thiệu

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài là chứng từ kế toán nhằm xác nhận số tiền đã thanh toán cho người được thuê để thực hiện những công việc không lập được hợp đồng, như: Thuê lao động bốc vác, thuê vận chuyển thiết bị, thuê làm khoán 1 công việc nào đó.... Chứng từ được dùng để thanh toán cho người lao động thuê ngoài.

Đơn vi:………..            

Bộ phận:……….

Mã đơn vị SDNS: ..........................

Mẫu số C09-HD
(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC
ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Số: ................
Nợ: ................
Có: ................

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI
(Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

Họ và tên người thuê:………………………………………………………………………………………………………………

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………………………………………………………………………………

Đã thuê những công việc sau để:…………………………. tại địa điểm ……………… từ ngày ……… đến ngày …………

STT Họ và tên người được thuê Địa chỉ hoặc số CM Nội dung hoặc tên công việc thuê Số công hoặc khối lượng công việc đã làm Đơn giá thanh toán Thành tiền Tiền thuế khấu trừ Số tiền còn lại được nhận Ký nhận
A B C D 1 2 3 4 5 E
                   
  Cộng x x x x        

Đề nghị………………. cho thanh toán số tiền:…………………………………………………………………………………………...

Tổng số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………………………………………………….

(Kèm theo ….. chứng từ kế toán khác) 

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ……. tháng …… năm ……..

Người duyệt
(Ký, họ tên)

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.223

Mẫu số 02-2/TAIN-DK: Bảng kê số tiền thuế tài nguyên tạm tính Mẫu số 02-2/TAIN-DK: Bảng kê số tiền thuế tài nguyên tạm tính Mẫu khai thuế tài nguyên

Mẫu số 02-2/TAIN-DK: Bảng kê số tiền thuế tài nguyên tạm tính
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18

Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo Phương pháp gián tiếp Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo Phương pháp gián tiếp Theo Quyết định 15

Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo Phương pháp gián tiếp
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.625

Mẫu số 10-LĐTL: Bảng trích nộp các khoản theo lương Mẫu số 10-LĐTL: Bảng trích nộp các khoản theo lương Mẫu chứng từ lao động tiền lương

Mẫu số 10-LĐTL: Bảng trích nộp các khoản theo lương
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.136

Mẫu số S02c2-DNN: Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ) Mẫu số S02c2-DNN: Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ) Mẫu sổ sách kế toán thuế

Mẫu số S02c2-DNN: Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 624

Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.571

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế - mẫu số 08 MST Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế - mẫu số 08 MST

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế - mẫu số 08 MST
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.321
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán