Mẫu số 09-LĐTL: Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán Mẫu chứng từ lao động tiền lương

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 31 KB
 • Lượt tải: 1.080
 • Ngày xuất bản: 15/06/2013
 • Ngày cập nhật: 15/06/2013

Giới thiệu

Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán là văn bản có nội dung thanh lý hoặc nghiệm thu của bên giao khoán ký kết với bên được giao khoán sau khi công việc đã hoàn thành hoặc hoàn thành một giai đoạn...

Đơn vi:………..            

Bộ phận:……….

Mẫu số: 09-LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày ..... tháng ...... năm .......

Họ và tên:.......................................................... Chức vụ................................................

Đại diện............................................................. Bên giao khoán........................................

Họ và tên:.......................................................... Chức vụ................................................

Đại diện............................................................. Bên nhận khoán.......................................

Cùng thanh ký hợp đồng số .... ngày .... tháng ..... năm ......

Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng) đã được thực hiện:..............................................

Giá trị hợp đồng đã thực hiện:............................................................................................

Bên ...................................... đã thanh toán cho bên ....... số tiền là ........................... đồng
(viết bằng chữ):............................................................................................................

Số tiền bị phạt do bên ........... vi phạm hợp đồng:...................... đồng
(viết bằngchữ): .............................................................................................................

Số tiền bên ........... còn phải thanh toán cho bên ....... là................................. đồng
(viết bằng chữ):.............................................................................................................

Kết kuận:

.....................................................................................................................

...................................................................................................................................

 Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên)

Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên)

Hợp đồng chuyển giao công nghệ Hợp đồng chuyển giao công nghệ

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 715

Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc

 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.692

Hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh Hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh

Hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 338

Hợp đồng cho thuê xe tự lái Hợp đồng cho thuê xe tự lái

 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.562

Hợp đồng thuê bất động sản Hợp đồng thuê bất động sản

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 58

Mẫu hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm Mẫu hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm

Mẫu hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 281
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý