Mẫu số 06/GTGT: Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT Mẫu khai thuế GTGT

 • Đánh giá: (16 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 32,5 KB
 • Lượt tải: 27.852
 • Ngày xuất bản: 28/02/2011
 • Ngày cập nhật: 20/12/2013

Giới thiệu

Mẫu số 06/GTGT: Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Mẫu số 06/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày .......... tháng ........ năm ......

ĐĂNG KÝ
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Kính gửi: (Tên Cơ quan thuế) ……………………….……………….

Tên người nộp thuế: ................................................................................................

Mã số thuế: ........................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................

Nghề nghiệp/Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: ..................................................

Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế GTGT theo phương pháp ………………………………….; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi ……………………………. và qua xem xét các điều kiện tính thuế GTGT theo phương pháp ………………………, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp ……………….

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ tháng ..... năm .....

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./. 

 

 NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….
Chứng chỉ hành nghề số: .......

 Ngày ….... tháng ….... năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có) 

Biểu mẫu sổ chi tiết doanh thu Biểu mẫu sổ chi tiết doanh thu

Biểu mẫu sổ chi tiết doanh thu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.739

Biểu mẫu Báo cáo thu chi về phí hàng dự trữ và tình hình phân phối chênh lệch thu chi Biểu mẫu Báo cáo thu chi về phí hàng dự trữ và tình hình phân phối chênh lệch thu chi

Biểu mẫu Báo cáo thu chi về phí hàng dự trữ và tình hình phân phối chênh lệch thu chi
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 980

Mẫu số 04/NOPT: Thông báo về việc bổ sung/không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế Mẫu số 04/NOPT: Thông báo về việc bổ sung/không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế Mẫu nộp thuế

Mẫu số 04/NOPT: Thông báo về việc bổ sung/không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25

Hoàn thuế thu nhập cá nhân (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) Hoàn thuế thu nhập cá nhân (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)

Hoàn thuế thu nhập cá nhân (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 226

Mẫu tờ khai thu nộp phí lệ phí Mẫu tờ khai thu nộp phí lệ phí

Mẫu tờ khai thu nộp phí lệ phí
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 844

Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn tài chính - Dành cho doanh nghiệp Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn tài chính - Dành cho doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn tài chính - Dành cho doanh nghiệp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 130
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán