Mẫu số 02/THE: Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT Biểu mẫu về BHXH

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 27,5 KB
 • Lượt tải: 585
 • Ngày xuất bản: 11/06/2013
 • Ngày cập nhật: 12/06/2013

Giới thiệu

Mẫu số 02/THE: Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

……, ngày …… tháng …… năm 200…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố ……

Tên tôi là: …………………………………………… Nam/nữ: …… Năm sinh:.............................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................................

Thẻ BHYT số:....................................................................................................................................

Thời hạn sử dụng từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…

Lý do cấp lại thẻ BHYT: ..................................................................................................................

Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp lại thẻ BHYT để thuận tiện khi đi khám chữa bệnh theo chế độ BHYT.

 

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(HOẶC UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN)

……, ngày … tháng … năm …

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Biên nhận thu hồi thẻ BHYT Biên nhận thu hồi thẻ BHYT

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.264

Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn Biểu mẫu về nhân sự, lao động

Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 784

Mẫu CV hiện đại (Tiếng Anh) - Dành cho IT (Mẫu 1) Mẫu CV hiện đại (Tiếng Anh) - Dành cho IT (Mẫu 1)

Mẫu CV hiện đại (Tiếng Anh) - Dành cho IT (Mẫu 1)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 613
Xem thêm Việc làm - Nhân sự