Mẫu số 02/THE: Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT Biểu mẫu về BHXH

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 27,5 KB
 • Lượt tải: 1.458
 • Ngày xuất bản:
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Mẫu số 02/THE: Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

……, ngày …… tháng …… năm 200…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố ……

Tên tôi là: …………………………………………… Nam/nữ: …… Năm sinh:.............................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................................

Thẻ BHYT số:....................................................................................................................................

Thời hạn sử dụng từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…

Lý do cấp lại thẻ BHYT: ..................................................................................................................

Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp lại thẻ BHYT để thuận tiện khi đi khám chữa bệnh theo chế độ BHYT.

 

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(HOẶC UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN)

……, ngày … tháng … năm …

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Phiếu chuyển hồ sơ Phiếu chuyển hồ sơ Biểu mẫu về lĩnh vực Nội vụ

Phiếu chuyển hồ sơ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 135

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động Mẫu phụ lục hợp đồng lao động Biểu mẫu nhân sự

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.525
Xem thêm Việc làm - Nhân sự