Mẫu số 01-TSCĐ: Biên bản giao nhận tài sản cố định Mẫu chứng từ kế toán thuế

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 42 KB
 • Lượt tải: 2.350
 • Ngày xuất bản: 14/06/2013
 • Ngày cập nhật: 28/06/2013

Giới thiệu

Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính như sau:

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 01–TSCĐ
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Ngày .... tháng ... năm ...

Số: ................
Nợ: ................
Có: ................

- Căn cứ Quyết định số: .....................ngày .... tháng .... năm ....... của .......................

................................................................................................. về việc đánh giá lại TSCĐ 

ban giao nhận TSCĐ gồm:

- Ông/Bà ...................................... Chức vụ.................................. Đại diện bên giao.

- Ông/Bà ...................................... Chức vụ.................................. Đại diện bên nhận.

- Ông/Bà ...................................... Chức vụ ................................. Đại diện...................

Địa điểm giao nhận TSCĐ: ..........................................................................................

Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

STT


Tên, ký hiệu, quy cách cấp hạng TSCĐSố hiệu TSCĐ

Nước sản xuất (XD)


Năm sản xuất


Năm đưa vào sử dụng


Công suất
(diện tích thiết kế)


Tính nguyên giá tài sản cố định

Giá mua
(ZSX)
Chi phí vận chuyển
Chi phí chạy thử
... Nguyên giá TSCĐ
Tài liệu kỹ thuật kèm theo
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 E
                         
  Cộng x x x x x           x

DỤNG CỤ PHỤ TÙNG KÈM THEO

STT Tên, quy cách dụng cụ, phụ tùng
Đơn vị tính Số lượng Giá trị
A B C 1 2
         
Giám đốc bên nhận
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng bên nhận
(Ký, họ tên)
Người nhận
(Ký, họ tên)
Người giao
(Ký, họ tên)

Mẫu số 02/PHLP: Tờ khai quyết toán phí, lệ phí (dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước) Mẫu số 02/PHLP: Tờ khai quyết toán phí, lệ phí (dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước) Mẫu khai phí - lệ phí

Mẫu số 02/PHLP: Tờ khai quyết toán phí, lệ phí (dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 894

Mẫu số S05a-DNN: Sổ quỹ tiền mặt Mẫu số S05a-DNN: Sổ quỹ tiền mặt Mẫu sổ sách kế toán thuế

Mẫu số S05a-DNN: Sổ quỹ tiền mặt
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.746

Mẫu số 01-3/VTNN: Bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ Mẫu số 01-3/VTNN: Bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ Mẫu khai thuế nhà thầu nước ngoài

Mẫu số 01-3/VTNN: Bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14

Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn

 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 369

Biểu mẫu báo cáo tài chính tóm tắt - Mẫu CBTT-06 Biểu mẫu báo cáo tài chính tóm tắt - Mẫu CBTT-06 Biểu mẫu

Biểu mẫu báo cáo tài chính tóm tắt - Mẫu CBTT-06
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 248
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán