Mẫu Quyết định thuyên chuyển công tác

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 32 KB
 • Lượt tải: 2.906
 • Ngày xuất bản:
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thuyên chuyên công tác

[Thủ trưởng cơ quan (đơn vị) ]

- Căn cứ vào quyết định số /KH, ngày tháng năm về việc thành lập cơ quan đơn vị ;

- Xét đơn xin chuyển công tác của Ông (Bà) ;

- Căn cứ vào công văn tiếp nhận số /KH,ngày tháng năm của cơ quan (đơn vị);

- Theo đề nghị của ông Trưởng phòng tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay chấp thuận cho Ông (Bà) đang công tác tại cơ quan (đơn vị) được chuyển công tác đến cơ quan (đơn vị) kể từ ngày tháng năm

Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp của Ông (Bà) do cơ quan (đơn vị) mới đài thọ theo giấy thôi trả lương của cơ quan (đơn vị) cũ.

Điều 3. Ông chánh văn phòng (Trưởng phòng hành chánh,quản trị). Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Trưởng phòng kế toán – tài vụ và Ông (Bà) có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Phiếu chuyển hồ sơ Phiếu chuyển hồ sơ Biểu mẫu về lĩnh vực Nội vụ

Phiếu chuyển hồ sơ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 118

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động Mẫu phụ lục hợp đồng lao động Biểu mẫu nhân sự

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.857
Xem thêm Việc làm - Nhân sự