Mẫu Quyết định thôi việc

 • Đánh giá: (9 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 29 KB
 • Lượt tải: 11.881
 • Ngày xuất bản: 20/11/2012
 • Ngày cập nhật: 20/11/2012

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

QUYẾT ĐỊNH
V/v cho thôi việc


GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN …..

- Căn cứ Bộ Luật Lao động;

- Hợp đồng lao động đã ký ngày ……………………………………………………………..

- Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) ……………………………………………………….

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cho Ông (Bà) giữ chức vụ được nghỉ việc kể từ ngày…………………………………………………………………………

Điều 2: Ông (Bà) và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Đơn đăng ký dự tuyển công chức Đơn đăng ký dự tuyển công chức

Đơn đăng ký dự tuyển công chức
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.323

Tóm tắt hồ sơ của người lao động Tóm tắt hồ sơ của người lao động Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT

Tóm tắt hồ sơ của người lao động
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 57

Mẫu dự án vay vốn giải quyết việc làm Mẫu dự án vay vốn giải quyết việc làm

Mẫu dự án vay vốn giải quyết việc làm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38

Thông báo người lao động nước ngoài không được cấp/cấp lại giấy phép lao động Thông báo người lao động nước ngoài không được cấp/cấp lại giấy phép lao động Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP

Thông báo người lao động nước ngoài không được cấp/cấp lại giấy phép lao động
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16
Xem thêm Việc làm - Nhân sự