Mẫu Quyết định thôi việc

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 29 KB
 • Lượt tải: 15.130
 • Ngày xuất bản:
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

QUYẾT ĐỊNH
V/v cho thôi việc


GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN …..

- Căn cứ Bộ Luật Lao động;

- Hợp đồng lao động đã ký ngày ……………………………………………………………..

- Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) ……………………………………………………….

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cho Ông (Bà) giữ chức vụ được nghỉ việc kể từ ngày…………………………………………………………………………

Điều 2: Ông (Bà) và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Phiếu chuyển hồ sơ Phiếu chuyển hồ sơ Biểu mẫu về lĩnh vực Nội vụ

Phiếu chuyển hồ sơ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 90
Xem thêm Việc làm - Nhân sự