Mẫu phiếu nhập kho Mẫu số 01 – VT theo Quyết định 48

 • Đánh giá: (4 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 27 KB
 • Lượt tải: 10.421
 • Ngày xuất bản: 14/09/2006
 • Ngày cập nhật: 23/05/2013

Giới thiệu

Mẫu phiếu nhập kho cho biểu mẫu kế toán.

Đơn vị: ...............................
Bộ phận: ..............................

Mẫu số 01 – VT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày ...... tháng ...... năm 20....

    Số: ...........................................

Nợ: ........................................
Có: ........................................

Họ và tên người giao: ..........................................................................................................................

Theo................. số...........ngày..........tháng..........năm............của.......................................................

Nhập tại kho: .......................................................địa điểm: .................................................................. 

    Mẫu phiếu nhập kho

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ................................................................................................................

Số chứng từ gốc kèm theo: ...................................................................................................................

                           Ngày ....... tháng ........ năm 20....

 

Người lập phiếu
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Người giao hàng
(Ký, họ tên) 

Thủ kho
(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhận)

(Ký, họ tên) 

 

Download mẫu Phiếu chi để xem thêm chi tiết.

Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán

Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 89

Biểu mẫu sổ chi tiết doanh thu Biểu mẫu sổ chi tiết doanh thu

Biểu mẫu sổ chi tiết doanh thu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.727

Mẫu số S04-DNN: Bảng cân đối số phát sinh Mẫu số S04-DNN: Bảng cân đối số phát sinh Mẫu sổ sách kế toán thuế

Mẫu số S04-DNN: Bảng cân đối số phát sinh
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.664

Mẫu số S16-DNN: Sổ chi tiết tiền vay Mẫu số S16-DNN: Sổ chi tiết tiền vay Mẫu sổ sách kế toán thuế

Mẫu số S16-DNN: Sổ chi tiết tiền vay
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 169

Mẫu số 03/MGTH: Quyết định về việc miễn (giảm) thuế Mẫu số 03/MGTH: Quyết định về việc miễn (giảm) thuế Mẫu miễn giảm thuế

Mẫu số 03/MGTH: Quyết định về việc miễn (giảm) thuế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 43

Mẫu báo cáo tài chính của doanh nghiệp Mẫu báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Mẫu báo cáo tài chính của doanh nghiệp
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.393
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán