Mẫu hợp đồng thuê xe ôtô

 • Đánh giá: (6 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 58 KB
 • Lượt tải: 6.641
 • Ngày xuất bản: 14/11/2012
 • Ngày cập nhật: 13/11/2012

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

HỢP ĐỒNG THUÊ XE ÔTÔ

Tại Phòng Công chứng số ….. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên cho thuê (sau đây gọi là Bên A):

Tên tổ chức: ..................................

Trụ sở: ...............................

Quyết định thành lập số: ....................ngày....... tháng...... năm ......do ..................cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ...............................ngày........ tháng....... năm ......do........ cấp.

Số Fax: ...............................Số điện thoại: ...............................

Họ và tên người đại diện: ...............................

Chức vụ: ...............................

Sinh ngày: ...............................

Chứng minh nhân dân số: ..................cấp ngày .................tại ..............

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: …………ngày ………….do ………..lập.

Bên thuê (sau đây gọi là Bên B):

Tên tổ chức: ...............................

Trụ sở: ...............................

Quyết định thành lập số: ....................ngày....... tháng...... năm ......do ..................cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ...............................ngày........ tháng....... năm ......do........ cấp.

Số Fax: ...............................Số điện thoại: ...............................

Họ và tên người đại diện: ...............................

Chức vụ: ...............................

Sinh ngày: ...............................

Chứng minh nhân dân số: ..................cấp ngày .................tại ..............

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: …………ngày ………….do ………..lập.

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Hợp đồng gia công đặt hàng trong nước Hợp đồng gia công đặt hàng trong nước

Hợp đồng gia công đặt hàng trong nước
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.301

Mẫu Hợp đồng đại lý Mẫu Hợp đồng đại lý

Mẫu Hợp đồng đại lý
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.034

Mẫu Hợp đồng góp vốn Mẫu Hợp đồng góp vốn

Mẫu Hợp đồng góp vốn
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.217

Mẫu Hợp đồng mượn nhà (tài sản) Mẫu Hợp đồng mượn nhà (tài sản)

 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.259

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.643

Mẫu gia hạn hợp đồng Mẫu gia hạn hợp đồng

Mẫu gia hạn hợp đồng
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.773
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý