Mẫu hợp đồng thuê tài sản

 • Đánh giá: (3 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 58 KB
 • Lượt tải: 632
 • Ngày xuất bản: 19/11/2012
 • Ngày cập nhật: 10/01/2013

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN

Tại Văn phòng Công chứng …….

(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên cho thuê (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà):..........................................................................................

Sinh ngày:.........................................................................................

Chứng minh nhân dân số:....................... cấp ngày...........................

tại........................................................................................................

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):.................

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông : ....................................................................................................

Sinh ngày:............................................................................................

Chứng minh nhân dân số:....................... cấp ngày...............................

tại..........................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ...........................................................................

Cùng vợ là bà: ....................................................................................

Sinh ngày:........................................................................................

Chứng minh nhân dân số:....................... cấp ngày...................tại................

Hộ khẩu thường trú:.........................................................................

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ: ....................................................................................................

Sinh ngày:................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:....................... cấp ngày..................................................

tại............................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:...............................................

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng dự án Mẫu hợp đồng chuyển nhượng dự án

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 515

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý chứng khoán Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý chứng khoán

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý chứng khoán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30

Mẫu bản kế hoạch kinh doanh Mẫu bản kế hoạch kinh doanh

 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.533

Hợp đồng dịch vụ pháp lý Hợp đồng dịch vụ pháp lý

Hợp đồng dịch vụ pháp lý
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 842

Hợp đồng bán hàng bằng Tiếng Anh Hợp đồng bán hàng bằng Tiếng Anh Mẫu hợp đồng thương mại

Hợp đồng bán hàng bằng Tiếng Anh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 178

Hợp đồng mua bán điện Hợp đồng mua bán điện

Hợp đồng mua bán điện
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 347

Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng

 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.432

Mẫu hợp đồng tổng thầu EPC Mẫu hợp đồng tổng thầu EPC

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.195
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý