Mẫu hợp đồng thuê tài sản

 • Đánh giá: (3 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 58 KB
 • Lượt tải: 645
 • Ngày xuất bản: 19/11/2012
 • Ngày cập nhật: 10/01/2013

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN

Tại Văn phòng Công chứng …….

(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên cho thuê (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà):..........................................................................................

Sinh ngày:.........................................................................................

Chứng minh nhân dân số:....................... cấp ngày...........................

tại........................................................................................................

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):.................

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông : ....................................................................................................

Sinh ngày:............................................................................................

Chứng minh nhân dân số:....................... cấp ngày...............................

tại..........................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ...........................................................................

Cùng vợ là bà: ....................................................................................

Sinh ngày:........................................................................................

Chứng minh nhân dân số:....................... cấp ngày...................tại................

Hộ khẩu thường trú:.........................................................................

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ: ....................................................................................................

Sinh ngày:................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:....................... cấp ngày..................................................

tại............................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:...............................................

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Hợp đồng mua bán xe Hợp đồng mua bán xe

Hợp đồng mua bán xe
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.219

Mẫu hợp đồng tặng cho Mẫu hợp đồng tặng cho

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 680

Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 109

Hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình Hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình

Hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 77

Mẫu hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất Mẫu hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Mẫu hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 94

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 233

Mẫu Hợp đồng góp vốn Mẫu Hợp đồng góp vốn

Mẫu Hợp đồng góp vốn
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.307
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý