Mẫu hợp đồng thuê khoán

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN

Tại Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên cho thuê khoán (sau đây gọi là Bên A):..........................

Ông ():.....................

Sinh ngày:....................

Chứng minh nhân dân số:................. cấp ngày.............tại.....................

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):....................

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông :.................................

Sinh ngày:....................................

Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày...................tại....................

Hộ khẩu thường trú:..............................

Cùng vợ là bà:.......................

Sinh ngày:.........................

Chứng minh nhân dân số:.................... cấp ngày...............tại...............

Hộ khẩu thường trú:...................

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ:.................................

Sinh ngày:.................

Chứng minh nhân dân số: ...............cấp ngày......................tại..................

Hộ khẩu thường trú:....................

Các thành viên của hộ gia đình:...................

- Họ và tên:..............

Sinh ngày:..................

Chứng minh nhân dân số:.................... cấp ngày..............tại..................

Hộ khẩu thường trú:...................

* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện:.......................

Sinh ngày:..................

Chứng minh nhân dân số: ...........cấp ngày.............tại.................

Hộ khẩu thường trú:...............

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: …ngày ………….do …..lập.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Mẫu hợp đồng thuê xe Mẫu hợp đồng thuê xe

 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.318

Văn bản số 2508/BXD-VP Công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình Văn bản số 2508/BXD-VP Công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Văn bản số 2508/BXD-VP Công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 393

Hợp đồng hứa mua - hứa bán Hợp đồng hứa mua - hứa bán Mẫu hợp đồng thương mại

Hợp đồng hứa mua - hứa bán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 600

Mẫu hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất Mẫu hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Mẫu hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 94

Mẫu Hợp đồng lao động Mẫu Hợp đồng lao động Ban hành theo Thông tư của bộ LĐ-TBXH

Mẫu Hợp đồng lao động
 • Đánh giá: 98
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 109.559

Đơn xin vào ở ký túc xá Đơn xin vào ở ký túc xá

Đơn xin vào ở ký túc xá
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 361

Mẫu hợp đồng quảng cáo trên google Mẫu hợp đồng quảng cáo trên google

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 357

Biên bản thỏa thuận Biên bản thỏa thuận Giữa các tổ chức bảo lãnh trong tổ hợp bảo lãnh phát hành trái phiếu

Biên bản thỏa thuận
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý