Mẫu hợp đồng thuê khoán

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN

Tại Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên cho thuê khoán (sau đây gọi là Bên A):..........................

Ông ():.....................

Sinh ngày:....................

Chứng minh nhân dân số:................. cấp ngày.............tại.....................

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):....................

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông :.................................

Sinh ngày:....................................

Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày...................tại....................

Hộ khẩu thường trú:..............................

Cùng vợ là bà:.......................

Sinh ngày:.........................

Chứng minh nhân dân số:.................... cấp ngày...............tại...............

Hộ khẩu thường trú:...................

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ:.................................

Sinh ngày:.................

Chứng minh nhân dân số: ...............cấp ngày......................tại..................

Hộ khẩu thường trú:....................

Các thành viên của hộ gia đình:...................

- Họ và tên:..............

Sinh ngày:..................

Chứng minh nhân dân số:.................... cấp ngày..............tại..................

Hộ khẩu thường trú:...................

* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện:.......................

Sinh ngày:..................

Chứng minh nhân dân số: ...........cấp ngày.............tại.................

Hộ khẩu thường trú:...............

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: …ngày ………….do …..lập.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình Hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình

Hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 75

Hợp đồng gửi hàng vào kho bãi Hợp đồng gửi hàng vào kho bãi

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 344

Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 130

Hợp đồng tư vấn xây dựng Hợp đồng tư vấn xây dựng

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 85

Mẫu hợp đồng thuê khoán Mẫu hợp đồng thuê khoán

Mẫu hợp đồng thuê khoán
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.903

Mẫu Hợp đồng ủy quyền Mẫu Hợp đồng ủy quyền

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 250
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý