Mẫu hợp đồng tặng cho

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 54 KB
 • Lượt tải: 677
 • Ngày xuất bản: 18/12/2012
 • Ngày cập nhật: 18/12/2012

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO

Tại Phòng Công chứng số ….. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên tặng cho (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà):.........................

Sinh ngày:.....................

Chứng minh nhân dân số:.................. cấp ngày.................. tại................................

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):...................

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông:..............................

Sinh ngày:.....................

Chứng minh nhân dân số:.............. cấp ngày..................... tại........................

Hộ khẩu thường trú:.......................

Cùng vợ là bà:.........................

Sinh ngày:......................

Chứng minh nhân dân số:................. cấp ngày................tại.....................

Hộ khẩu thường trú:...............

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền liên quan Hợp đồng chuyển nhượng quyền liên quan

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 298

Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc

 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.731

Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.926

Mẫu hợp đồng thẩm tra dự toán, tổng dự toán Mẫu hợp đồng thẩm tra dự toán, tổng dự toán

Mẫu hợp đồng thẩm tra dự toán, tổng dự toán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 615

Hợp đồng thuê đất Hợp đồng thuê đất

Hợp đồng thuê đất
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.769

Mẫu giấy bảo lãnh Mẫu giấy bảo lãnh

Mẫu giấy bảo lãnh
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.330

Hợp đồng đại lý đấu giá bán cổ phần tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hợp đồng đại lý đấu giá bán cổ phần tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Biểu mẫu hợp đồng chứng khoán

Hợp đồng đại lý đấu giá bán cổ phần tại Trung tâm giao dịch chứng khoán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 510
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý