Mẫu hợp đồng tặng cho

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 54 KB
 • Lượt tải: 671
 • Ngày xuất bản: 18/12/2012
 • Ngày cập nhật: 18/12/2012

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO

Tại Phòng Công chứng số ….. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên tặng cho (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà):.........................

Sinh ngày:.....................

Chứng minh nhân dân số:.................. cấp ngày.................. tại................................

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):...................

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông:..............................

Sinh ngày:.....................

Chứng minh nhân dân số:.............. cấp ngày..................... tại........................

Hộ khẩu thường trú:.......................

Cùng vợ là bà:.........................

Sinh ngày:......................

Chứng minh nhân dân số:................. cấp ngày................tại.....................

Hộ khẩu thường trú:...............

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Hợp đồng mua bán điện Hợp đồng mua bán điện

Hợp đồng mua bán điện
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 347

Mẫu hợp đồng vay vốn Mẫu hợp đồng vay vốn

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.275

Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 237

Mẫu hợp đồng thầu phụ Mẫu hợp đồng thầu phụ

Mẫu hợp đồng thầu phụ
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.300

Hợp đồng mua bán hàng hóa trong đàm phán Hợp đồng mua bán hàng hóa trong đàm phán

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 266

Mẫu hợp đồng thuê trang phục Mẫu hợp đồng thuê trang phục

 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.503

Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài

Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 141
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý