Mẫu hợp đồng lao động bán thời gian

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------*****------------

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Nhân viên bán thời gian)
(Ban hành kèm theo TT số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003
của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm…., Chúng tôi gồm:

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà : .......................................................................................................

Chức vụ: ...........................................................................................................................................

Đại diện cho ......................................................................................................................................

Địa chỉ: .................................. Điện thoại: ........................................................................................

Và một bên là Ông/Bà : ....................................................................................................................

Sinh ngày: ....................tháng .......................năm ...................Tại: ..................................................

Nghề nghiệp: .....................................................................................................................................

Địa chỉ thường trú: ............................................................................................................................

Số CMTND: .........................................cấp ngày ............/............/...........

Số sổ lao động (nếu có) : .....................cấp ngày ............/............/...........

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động bán thời gian và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng:

- Loại hợp đồng lao động: Nhân viên bán thời gian

- Dịch thuật tài liệu từ tiếng……….sang tiếng………và ngược lại.

Điều 2: Chế độ làm việc:

- Được sử dụng máy tính, điện thoại, máy fax, máy scan trên văn phòng công ty phục vụ cho việc dịch tài liệu khi công ty có yêu cầu.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Xem thêm Sách nói