Mẫu hợp đồng khoán việc

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----***-----

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC

(Số:……./HĐKV)

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của các bên.

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 20….. Chúng tôi gồm có:

BÊN A (BÊN THUÊ):

CÔNG TY :......................................................

Địa chỉ :

Điện thoại : Fax:

Đăng ký kinh doanh :

Mã số thuế :

Tài khoản ngân hàng : …………………..tại Ngân hàng…………

Đại diện : Ông/Bà:

Chức vụ :

BÊN B (BÊN ĐƯỢC THUÊ):

Ông/bà :

Sinh ngày :

Địa chỉ :

CMND số :

Nơi cấp :

Tài khoản ngân hàng: ……………………..tại Ngân hàng…………

Hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng khoán việc với các điều khoản sau đây:

Điều 1. Nội dung công việc
…………………………………

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng

 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.966

Hợp đồng mua bán xe Hợp đồng mua bán xe

Hợp đồng mua bán xe
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.995

Mẫu hợp đồng đại diện Mẫu hợp đồng đại diện

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 139

Những nội dung chính của hợp đồng ủy quyền đầu tư chứng khoán Những nội dung chính của hợp đồng ủy quyền đầu tư chứng khoán Biểu mẫu chứng khoán

Những nội dung chính của hợp đồng ủy quyền đầu tư chứng khoán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21

Hợp đồng gửi giữ tài sản Hợp đồng gửi giữ tài sản

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 123

Mẫu bản kế hoạch kinh doanh Mẫu bản kế hoạch kinh doanh

 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.513

Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.732

Mẫu hợp đồng thẩm tra dự toán, tổng dự toán Mẫu hợp đồng thẩm tra dự toán, tổng dự toán

Mẫu hợp đồng thẩm tra dự toán, tổng dự toán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 607
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý