Mẫu Hợp đồng góp vốn

 • Đánh giá: (4 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 60 KB
 • Lượt tải: 3.294
 • Ngày xuất bản: 21/11/2012
 • Ngày cập nhật: 21/11/2012

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

 

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN

 

Tại Phòng Công Chứng số............ thành phố Hà Nội (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

 

Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A):

 

Ông (Bà): ..................................................................................................................................................

 

Sinh ngày: ..................................................................................................................................................

 

Chứng minh nhân dân số:....................cấp ngày ........../........../...........tại .......................................................

 

Hộ khẩu thường trú (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi nơi đăng ký tạm trú): ...................................

 

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

 

1. Chủ thể là vợ chồng:

 

Chồng: .....................................................................................................................................................

 

Sinh ngày:...................................................................................................................................................

 

Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày.........................tại ..............................................................

 

Hộ khẩu thường trú: ...................................................................................................................................

 

Cùng vợ là bà: ............................................................................................................................................

 

Sinh ngày:...................................................................................................................................................

 

Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày......................................... tại .............................................

 

Hộ khẩu thường trú: ...................................................................................................................................

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thỡ ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 510

Hợp đồng mua bán bất động sản Hợp đồng mua bán bất động sản

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 142

Mẫu hợp đồng in ấn Mẫu hợp đồng in ấn

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 747

Mẫu hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng Mẫu hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng

Mẫu hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39.306
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý