Mẫu Hợp đồng góp vốn

 • Đánh giá: (4 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 60 KB
 • Lượt tải: 3.234
 • Ngày xuất bản: 21/11/2012
 • Ngày cập nhật: 21/11/2012

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

 

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN

 

Tại Phòng Công Chứng số............ thành phố Hà Nội (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

 

Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A):

 

Ông (Bà): ..................................................................................................................................................

 

Sinh ngày: ..................................................................................................................................................

 

Chứng minh nhân dân số:....................cấp ngày ........../........../...........tại .......................................................

 

Hộ khẩu thường trú (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi nơi đăng ký tạm trú): ...................................

 

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

 

1. Chủ thể là vợ chồng:

 

Chồng: .....................................................................................................................................................

 

Sinh ngày:...................................................................................................................................................

 

Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày.........................tại ..............................................................

 

Hộ khẩu thường trú: ...................................................................................................................................

 

Cùng vợ là bà: ............................................................................................................................................

 

Sinh ngày:...................................................................................................................................................

 

Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày......................................... tại .............................................

 

Hộ khẩu thường trú: ...................................................................................................................................

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thỡ ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Hợp đồng gia sư Hợp đồng gia sư

Hợp đồng gia sư
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 114

Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản

Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 127

Hợp đồng cung cấp hàng hóa Hợp đồng cung cấp hàng hóa

Hợp đồng cung cấp hàng hóa
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 479

Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch

Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45

Đơn xin vào ở ký túc xá Đơn xin vào ở ký túc xá

Đơn xin vào ở ký túc xá
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 360
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý