Mẫu hợp đồng đặt cọc

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà):..............................................

Sinh ngày:..............................................

Chứng minh nhân dân số: .......................cấp ngày..............tại............

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):......................

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông :..............................................

Sinh ngày:..............................................

Chứng minh nhân dân số: ..............cấp ngày................tại...................

Hộ khẩu thường trú:..............................................

Cùng vợ là bà:..............................................

Sinh ngày:..............................................

Chứng minh nhân dân số: ......................cấp ngày.....................tại.................

Hộ khẩu thường trú:..............................................

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ:..............................................

Sinh ngày:..............................................

Chứng minh nhân dân số: ...................cấp ngày.............tại....................

Hộ khẩu thường trú:..............................................

Các thành viên của hộ gia đình:

Họ và tên:..............................................

Sinh ngày:..............................................

Chứng minh nhân dân số: .....................cấp ngày...............tại.....................

Hộ khẩu thường trú:..............................................

* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện:..............................................

Sinh ngày:..............................................

Chứng minh nhân dân số: ..................cấp ngày.....................tại................

Hộ khẩu thường trú:..............................................

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………ngày ………….do ………..lập.

3.. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức:..............................................

Trụ sở:..............................................

Quyết định thành lập số:................... ngày..... tháng..... năm.......do................ cấp.

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Mẫu hợp đồng đấu thầu Mẫu hợp đồng đấu thầu

Mẫu hợp đồng đấu thầu
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 589

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở

 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.226

Mẫu hợp đồng phân phối hàng hóa Mẫu hợp đồng phân phối hàng hóa

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.152

Hợp đồng cho thuê xe tự lái Hợp đồng cho thuê xe tự lái

 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.556

Hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình Hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình

Hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 75

Mẫu Phục lục các bên tham gia hợp đồng Mẫu Phục lục các bên tham gia hợp đồng

Mẫu Phục lục các bên tham gia hợp đồng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 102

Mẫu hợp đồng quảng cáo trên google Mẫu hợp đồng quảng cáo trên google

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 352
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý