Mẫu hợp đồng đặt cọc Biểu mẫu hành chính

Giới thiệu

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Hợp đồng đặt cọc được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà):......................................................................................................................................

Sinh ngày:.....................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: .......................cấp ngày...........................tại.......................................

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):............

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông :.............................................................................................................................................

Sinh ngày:.....................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ...........................cấp ngày............................tại..................................

Hộ khẩu thường trú:......................................................................................................................

Cùng vợ là bà:...............................................................................................................................

Sinh ngày:......................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: .............................cấp ngày............................tại.................................

Hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................................

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ:..........................................................................................................................

Sinh ngày:.....................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ..............................cấp ngày..............................tại.............................

Hộ khẩu thường trú:......................................................................................................................

Các thành viên của hộ gia đình:

Họ và tên:......................................................................................................................................

Sinh ngày:......................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ...............................cấp ngày................................tại...........................

Hộ khẩu thường trú:......................................................................................................................

* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện:...............................................................................................................

Sinh ngày:......................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ..............................cấp ngày................................tại............................

Hộ khẩu thường trú:..............................................

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………ngày ………….do ………..lập.

3.. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức:....................................................................................................................................

Trụ sở:.............................................................................................................................................

Quyết định thành lập số:..................... ngày..... tháng..... năm.......do................ cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ......................ngày....................tháng.............. năm...........do ................cấp.

Số Fax:.......................................... Số điện thoại:......................................................

Họ và tên người đại diện:...................................................................................................................

Chức vụ:.............................................................................................................................................

Sinh ngày:..........................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: .......................................cấp ngày.................................... tại.......................

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………...........ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

Bên nhận đặt cọc (sau đây gọi là Bên B):

(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình Biểu mẫu hành chính

Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27.071

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình Biểu mẫu hợp đồng xây dựng

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.241

Mẫu hợp đồng tổng thầu EPC Mẫu hợp đồng tổng thầu EPC

 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.779

Mẫu hợp đồng thuê khoán Mẫu hợp đồng thuê khoán Biểu mẫu hành chính

Mẫu hợp đồng thuê khoán
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.054

Biểu mẫu hợp đồng thuê nhà ở Biểu mẫu hợp đồng thuê nhà ở Biều mẫu hành chính

Biểu mẫu hợp đồng thuê nhà ở
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.919

Hợp đồng thuê nhà ở nguyên căn Hợp đồng thuê nhà ở nguyên căn

 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.378

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi Biểu mẫu hành chính

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.642

Hợp đồng dịch vụ tư vấn Hợp đồng dịch vụ tư vấn Biểu mẫu hợp đồng

Hợp đồng dịch vụ tư vấn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.832

Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm

Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 556
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý