Mẫu hợp đồng đại diện

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 28 KB
 • Lượt tải: 141
 • Ngày xuất bản: 18/12/2012
 • Ngày cập nhật: 18/12/2012

Giới thiệu

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________

HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN
Số:………/HĐĐD

- Căn cứ Luật thương mại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Nghị định……./CP ngày…….tháng……..năm……. của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thương mại.

- Căn cứ…………….. (văn bản hướng dẫn các cấp các ngành). - Căn cứ quyết định số………./TLDN ngày……tháng……. năm……

- Căn cứ ........................

Hôm nay ngày……… tháng………... năm……….tại………chúng tôi gồm có:

BÊN UỶ NHIỆM: CÔNG TY...........................

- Địa chỉ trụ sở chính:......................

- Điện thoại:................ Telex:............. Fax: ..............

- Tài khoản số:............ Mở tại ngân hàng:...................

- Đại diện là:........... Chức vụ:....................  

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A.

BÊN ĐẠI DIỆN: CHI NHÁNH CÔNG TY.....................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:................

- Điện thoại:............... Telex:............... Fax:.............

- Đại diện là:................. Chức vụ:....................

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Mẫu hợp đồng đại diện Mẫu hợp đồng đại diện

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 141

Hợp đồng thuê lại đất Hợp đồng thuê lại đất

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 254

Hợp đồng liên doanh Hợp đồng liên doanh

 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 751

Mẫu hợp đồng quảng cáo trên google Mẫu hợp đồng quảng cáo trên google

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 357

Hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa Hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa Mẫu hợp đồng thương mại

Hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 256

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.886

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng

 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.165
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý