Mẫu hợp đồng cộng tác viên

Giới thiệu

Tên đơn vị: ..........................
Số: .......................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Tp ................, ngày........ tháng...... năm 200......

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG CỘNG TÁC VIÊN
(Ban hành kèm theo TT số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Chúng tôi, một bên là Ông, Bà: ............Quốc tịch:.........

Chức vụ: ...................

Đại diện cho:.................

Địa chỉ:.................... Điện thoại:........................ 

Và một bên là Ông, Bà:.................... Quốc tịch:..............

Sinh ngày:........... tháng......... năm........... , tại:..................

Nghề nghiệp:...............

Địa chỉ thường trú tại:................... 

Số CMND:.............. cấp........... ngày.......... tháng...... năm........... tại.........

Số sổ lao động (nếu có):........... cấp......... ngày.......... tháng....... năm........ tại..........

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều I: Thời hạn và công việc hợp đồng

Ông/Bà làm việc theo loại Hợp đồng Cộng tác viên

Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

Thử việc từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

Địa điểm làm việc (tại đơn vị): 

Chức danh chuyên môn (vị trí công tác):

Chức vụ (nếu có):

Công việc phải làm: 

Điều II : Chế độ làm việc

Thời gian làm việc:............

Được cấp đồ dùng văn phòng phẩm và sử dụng các thiết bị văn phòng vào mục đích công việc.

Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến Biểu mẫu hợp đồng chứng khoán

Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29

Mẫu hợp đồng bán hàng bằng tiếng anh - Contract for Sale of Goods Mẫu hợp đồng bán hàng bằng tiếng anh - Contract for Sale of Goods

Mẫu hợp đồng bán hàng bằng tiếng anh - Contract for Sale of Goods
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 716

Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng

Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 586

Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.747

Hợp đồng thuê máy chủ Hợp đồng thuê máy chủ Mẫu hợp đồng thương mại

Hợp đồng thuê máy chủ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 92

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng vốn Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng vốn

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 839
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý