Mẫu giấy ủy quyền quyết toán Thuế TNCN

 • Đánh giá: (5 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 15 KB
 • Lượt tải: 8.482
 • Ngày xuất bản: 16/01/2013
 • Ngày cập nhật: 16/01/2013

Giới thiệu

 Mẫu số: 04 - 2/TNCN GiẤY ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

............, ngày..........tháng ........năm ......

GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch :…………………….
Mã số thuế: ……………………………………………………..…….

Năm ............... tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị ................ Đề nghị Công ty/đơn vị (mã số thuế) ....................thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ........... với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

   

.................., ngày ....... tháng ....... năm .......


NGƯỜI UỶ QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Mẫu số 03/GTGT: Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT: Tờ khai thuế GTGT Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT và cơ sở mua bán vàng bạc, đá quý và ngoại tệ

Mẫu số 03/GTGT: Tờ khai thuế GTGT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 760

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 62

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Thông tư số 42/2009/TT-BTC Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Thông tư số 42/2009/TT-BTC

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Thông tư số 42/2009/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 77

Mẫu Công văn đề nghị thanh toán Mẫu Công văn đề nghị thanh toán

 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.062

Mẫu số 01/HT-TB: Thông báo về việc chuyển hồ sơ hoàn thuế sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau Mẫu số 01/HT-TB: Thông báo về việc chuyển hồ sơ hoàn thuế sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau Mẫu hoàn thuế

Mẫu số 01/HT-TB: Thông báo về việc chuyển hồ sơ hoàn thuế sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37

Mẫu số 01-TSCĐ: Biên bản giao nhận tài sản cố định Mẫu số 01-TSCĐ: Biên bản giao nhận tài sản cố định Mẫu chứng từ kế toán thuế

Mẫu số 01-TSCĐ: Biên bản giao nhận tài sản cố định
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.291

Mẫu Bảng thanh toán tiền lương Mẫu Bảng thanh toán tiền lương

 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.204
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán