Mẫu Giấy giới thiệu

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 36 KB
 • Lượt tải: 24.254
 • Ngày xuất bản:
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

CÔNG TY…
Số: …/…


Vv:........................

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

................ , ngày ……..tháng ….. năm 20…

 GIẤY GIỚI THIỆU
Kính gửi: ……………… ……………………………(1)

Giới thiệu ông, bà: …………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

Được cử đến: ……………………………………………………………………………

Về việc: …………………………………………………………………………………

Mong ………… giúp đỡ ông, bà …………………….. hoàn thành nhiệm vụ.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Phiếu chuyển hồ sơ Phiếu chuyển hồ sơ Biểu mẫu về lĩnh vực Nội vụ

Phiếu chuyển hồ sơ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 92
Xem thêm Việc làm - Nhân sự