Mẫu Giấy giới thiệu Thủ tục liên hệ công tác cho nhân viên

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 63,8 KB
 • Lượt tải: 29.649
 • Ngày xuất bản:
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu giấy giới thiệu của tổ chức, doanh nghiệp áp dụng trong trường hợp các đơn vị này giới thiệu cán bộ công nhân viên đi liên hệ công tác để giải quyết các công việc cho công ty.

CÔNG TY…
Số: …/…


Vv:........................

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

............ , ngày ……..tháng ….. năm 20.…..

 

 GIẤY GIỚI THIỆU
Kính gửi: ……........………………………………………

.......................................(1).....................................................................................................

Giới thiệu ông, bà: ……………….......…………………………………………………………..............

Chức vụ: …………………………………………………………........…………………………..............

Được cử đến: …………………………………………………………............……………….................

Về việc: …………………………………………………………………………………............................

Mong ……….....................… giúp đỡ ông, bà …………………..............….. hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu 
Có giá trị hết ngày
……………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

 

 (Ký tên, đóng dấu)

(1) Viết tên cơ quan hoặc tổ chức giới thiệu.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Phiếu chuyển hồ sơ Phiếu chuyển hồ sơ Biểu mẫu về lĩnh vực Nội vụ

Phiếu chuyển hồ sơ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 147

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động Mẫu phụ lục hợp đồng lao động Biểu mẫu nhân sự

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.907

Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc Biểu mẫu nhân sự

Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.975
Xem thêm Việc làm - Nhân sự