Mẫu giấy đề nghị cử đi công tác Biểu mẫu GD-ĐT

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 35 KB
 • Lượt tải: 1.192
 • Ngày xuất bản: 10/08/2013
 • Ngày cập nhật: 10/08/2013

Giới thiệu

Mẫu giấy đề nghị cử đi công tác

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TRƯỜNG ……………..
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

……….., ngày ……..tháng …năm…… 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CỬ ĐI CÔNG TÁC 

Căn cứ theo nhu cầu của đơn vị (Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm):      

.............................................................................................................................................

Chúng tôi quyết định cử: …………………………….. Mã số CB: ……………………........................

Chức vụ: ………………………………………………………………………………..............................

Đi công tác tại :..........................................................................................................................

Nhiệm vụ :..................................................................................................................................

Từ ngày:........................................................................ đến ngày.............................................

Kinh phí (tự lo hay đề nghị Trường cấp) :

....................................................................................................................................................

Kính đề nghị Ban Giám hiệu xem xét.

                                                                                               THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

_______________________________________

PHẦN XÉT DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

Căn cứ theo đề nghị của đơn vị, Ban Giám hiệu quyết định:

1. Đồng ý/ Không đồng ý cử:...............................................................................................

2. Kinh phí do: (cá nhân và đơn vị lo hay trường cấp):..................................................

3. Phương tiện di chuyển (theo quy định hay đi máy bay):.............................................

Kính chuyển phòng Tổ chức - Hành chính làm các thủ tục theo quy định.                                                                                            

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

Ghi chú: Đối với cấp từ Phó khoa, phòng, ban trở xuống, việc đi công tác cho đơn vị do Trưởng khoa, phòng, ban đề nghị. Trưởng khoa, phòng, ban và các cá nhân đi làm nhiệm vụ chung của trường do Ban Giám hiệu quyết định cử đi

Đơn xin thuyên chuyển công tác Đơn xin thuyên chuyển công tác

Đơn xin thuyên chuyển công tác
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.188

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.101

Đơn xin làm thẻ sinh viên Đơn xin làm thẻ sinh viên Biểu mẫu GD-ĐT

Đơn xin làm thẻ sinh viên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 08

Đơn xin nghỉ học Đơn xin nghỉ học

Đơn xin nghỉ học
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.489
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo