Mẫu đơn xin thường trú, tạm trú

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 41 KB
 • Lượt tải: 668
 • Ngày xuất bản: 24/11/2012
 • Ngày cập nhật: 24/11/2012

Giới thiệu


Kính gửi:........................................................................ (1)

ĐƠN XIN THƯỜNG TRÚ
APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENCE STATUS
(Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam)
To be completed by foreign non-permanent residents in Viet Nam

1. Họ và tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………………….
Full name (in block letters)

Họ và tên khác (nếu có):……………………………………………………………………………
Other name (if any)

2. Sinh ngày…...tháng…..năm….…… 3. Giới tính nam 0 nữ 0
Date of birth (day, month, year) Sex Male Female

4. Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………
Place of birth

5. Quốc tịch gốc:......................................................... Quốc tịch hiện nay:……………………………
Nationality at birth Nationality at present

6. Dân tộc: ................................................................. 7. Tôn giáo:……………………………………
Ethnicity Religion

8. Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu số:
Passport number or other document in lieu of a passport

Cơ quan cấp: .......................................................... Có giá trị đến ngày ....... tháng ...... năm……..
Issuing authority Expiry date (day, month, year)

9. Địa chỉ thường trú, nghề nghiệp, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam:
Residential address, profession, business address abroad (before travelling to Viet Nam)

- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………...
Residential address

- Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………..
Occupation

- Nơi làm việc: ……………………………………………………………………………………..
Business address

10. Mức thu nhập hiện nay (tính theo đồng Việt Nam/tháng):………………………………………...
Current incomes (in Vietnamese Dong/per month)

 

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Giấy nhận lưu giữ di chúc Giấy nhận lưu giữ di chúc

Giấy nhận lưu giữ di chúc
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 42

Phiếu hướng dẫn Phiếu hướng dẫn

Phiếu hướng dẫn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36

Đơn ghi nợ tiền sử dụng đất Đơn ghi nợ tiền sử dụng đất

Đơn ghi nợ tiền sử dụng đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 738

Thủ tục cấp lại Thẻ Nhà báo Thủ tục cấp lại Thẻ Nhà báo

Thủ tục cấp lại Thẻ Nhà báo
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10

Đơn yêu cầu cung cấp thông tin Đơn yêu cầu cung cấp thông tin

Đơn yêu cầu cung cấp thông tin
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 94

Mẫu Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm Mẫu Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm Mẫu đơn đăng ký

Mẫu Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 58

Mẫu quyết định khen thưởng Mẫu quyết định khen thưởng Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp

Mẫu quyết định khen thưởng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.874

Thư mời của phòng công chứng Thư mời của phòng công chứng

Thư mời của phòng công chứng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46
Xem thêm Thủ tục hành chính