Mẫu đơn xin nghỉ việc

 • Đánh giá: (7 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 30 KB
 • Lượt tải: 7.221
 • Ngày xuất bản: 26/11/2012
 • Ngày cập nhật: 07/01/2013

Giới thiệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Địa danh, ngày …… tháng…… năm ……

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: - Ban Giám Đốc Công Ty ……………..............................

     - Phòng Hành chính nhân sự Công ty ……………………………………..…

Tôi tên là : …….....…………………………………………………………………………

CMND số: …….....…………………………………………………………………………

Bộ phận công tác: ………………………………………………………………………......

Chức vụ : …………………………………………………………………………………...

Nay tôi làm đơn này, kính xin BGĐ cho tôi được thôi việc kể từ ngày ………………

Lý do: ……......……………………………………………………………………………

Tôi đã bàn giao công việc cho:…………………………….……..Bộ phận :................

Nội dung các công việc được bàn giao :………………………………………………

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Biên nhận thu hồi thẻ BHYT Biên nhận thu hồi thẻ BHYT

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.264

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng

 • Đánh giá: 29
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.330

Mẫu thư xin việc dạy học Mẫu thư xin việc dạy học Mẫu đơn - CV xin việc

Mẫu thư xin việc dạy học
 • Phát hành: Download
 • Mẫu thư xin việc vị trí dạy học là mẫu đơn dùng cho các cá nhân tham khảo để viết đơn xin việc vị trí dạy học cho mình.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 12 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 296

Quy trình xử lý khiếu nại, tố cáo Quy trình xử lý khiếu nại, tố cáo

Quy trình xử lý khiếu nại, tố cáo
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26

Biên bản đánh giá công việc Biên bản đánh giá công việc Biểu mẫu nhân sự

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 127

Mẫu thông báo kết luận Mẫu thông báo kết luận

Mẫu thông báo kết luận
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18
Xem thêm Việc làm - Nhân sự