Mẫu đơn xin nghỉ việc

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 30 KB
 • Lượt tải: 10.332
 • Ngày xuất bản:
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Địa danh, ngày …… tháng…… năm ……

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: - Ban Giám Đốc Công Ty ……………..............................

     - Phòng Hành chính nhân sự Công ty ……………………………………..…

Tôi tên là : …….....…………………………………………………………………………

CMND số: …….....…………………………………………………………………………

Bộ phận công tác: ………………………………………………………………………......

Chức vụ : …………………………………………………………………………………...

Nay tôi làm đơn này, kính xin BGĐ cho tôi được thôi việc kể từ ngày ………………

Lý do: ……......……………………………………………………………………………

Tôi đã bàn giao công việc cho:…………………………….……..Bộ phận :................

Nội dung các công việc được bàn giao :………………………………………………

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Phiếu chuyển hồ sơ Phiếu chuyển hồ sơ Biểu mẫu về lĩnh vực Nội vụ

Phiếu chuyển hồ sơ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 100
Xem thêm Việc làm - Nhân sự