Mẫu đơn xin nghỉ việc Thủ tục xin thôi việc

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 70,2 KB
 • Lượt tải: 11.211
 • Ngày xuất bản:
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Đơn xin nghỉ việc viết tay được nhiều bạn sử dụng và tham khảo khi bạn muốn làm thủ tục xin nghỉ việc ở doanh nghiệp, công ty nào đó.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Địa danh, ngày …… tháng…… năm ……

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: - Ban Giám Đốc Công Ty ……………..............................................................

     - Phòng Hành chính nhân sự Công ty ……………………………………..…......

Tôi tên là : …….....………………………………………………………………………….........

CMND số: …….....…………………………………………………………………………..........

Bộ phận công tác: ………………………………………………………………………............

Chức vụ : …………………………………………………………………………………............

Nay tôi làm đơn này, kính xin BGĐ cho tôi được thôi việc kể từ ngày ………………........

Lý do: ……......……………………………………………………………………………...........

……......……………………………………………………………………………......................

……......……………………………………………………………………………......................

Tôi đã bàn giao công việc cho:…………………………….……..Bộ phận :........................

Nội dung các công việc được bàn giao :………………………………………………...........

……......……………………………………………………………………………......................

……......……………………………………………………………………………......................

……......……………………………………………………………………………......................

Tôi cam đoan là đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc. Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trưởng bộ phận

 

Nguyễn Văn A

Người làm đơn

 

Nguyễn Văn B

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Phiếu chuyển hồ sơ Phiếu chuyển hồ sơ Biểu mẫu về lĩnh vực Nội vụ

Phiếu chuyển hồ sơ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 149

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động Mẫu phụ lục hợp đồng lao động Biểu mẫu nhân sự

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.964

Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc Biểu mẫu nhân sự

Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.003
Xem thêm Việc làm - Nhân sự