Mẫu Đơn xin nghỉ việc không lương

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 29 KB
 • Lượt tải: 2.110
 • Ngày xuất bản:
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNG

Kính gửi :

- Ban Giám Đốc Công Ty 
- Phòng Hành chánh – Nhân sự

Tôi tên là :  ….............................................................................................

MSNV:.......................................     Bộ phận : …..........................................

Địa chỉ và số điện thoại liên lạc khi cần thiết : …..............................................

…................................................................................................................................

…..................................................................................................................................

Nay tôi trình đơn này kính xin BGĐ chấp thuận cho tôi được nghỉ việc riêng (nghỉ không lương)

Trong thời gian .…..... ngày  (Kể từ ngày…………………….... đến hến ngày ……… ……..)

Lý do:…...............................................................................................................................

….......................................................................................................................................

…........................................................................................................................................

Tôi đã bàn giao công việc cho :……………………...........Bộ phận : …………….........................

Các công việc được bàn giao :.............................................................................................

….....................................................................................................................................

….....................................................................................................................................

Trưởng BP

Người làm đơn

 

TP.HCNS

  

Ban giám đốc

  Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Phiếu chuyển hồ sơ Phiếu chuyển hồ sơ Biểu mẫu về lĩnh vực Nội vụ

Phiếu chuyển hồ sơ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 131
Xem thêm Việc làm - Nhân sự